HunHír.info

2019. Áldás hava 23. nap, Izár napja.

A szkíta korabeli magyar harci fokos tulajdonságai

2007. március 23.
Meggyesi József - HunHír.Hu

Az alábbi, bronzból készült fém tok 3000 évesre becsült leletét a Róma melletti Campagna mezején találták, de az a második világháborúban eltűnt, vagy az épületet ért bombatalálat miatt elpusztult. Fennmaradtak viszont a róla készült képek, leírások, valamint ismerjük több, magyar nyelvűnek tartott felirata értelmezését.

Menedék - Baráthosi

Ezt a sort kívánom bővíteni jelen tanulmányommal, tisztelegvén általa az előttem próbálkozóknak is, megköszönve a munkájukat, hiszen az Ő megfejtéseiket én már készen kaptam, és sok mindent felhasználok belőlük.A harci fokos tokja
(Részletes leírását megtaláljuk Varga Csaba: JEL JEL JEL avagy az ABC 30.000 éves története c. műve 229 - 232. oldalán)


Mivel egyéb leírást a leletről nem olvastam, nem tudom, hogy rajtam kívül minősíti-e valaki magyar eredetűnek. Számomra azonban egyértelmű, ha a felirata magyar, akkor a tok is az, mert biztosan magyar mester készítette. Azon persze elmélkedhetünk, hogy szorosabban véve, melyik magyarul beszélő (pontosabban, melyik, a ma magyarnak nevezett nyelven beszélő) őstörzsünk egyik harcosa veszítette el azt a csata hevében, de úgy gondolom, hogy ez már csak részletkérdés. Ötletem természetesen van. Az itáliai félsziget benépesítésében komoly szerepet játszó etruszkok, székelyek, avarok tagjain kívül lehetett az illető hun, szittya, de akár jász is, gondoljunk csak a Trajanusz oszlopán talpig páncélba öltöztetett jász harcos ábrázolásra, igaz ez is kb. ezer évvel későbbi korból.

E néhány soros történeti áttekintés után, az egyszerűség kedvéért, szó szerint idézem az alábbi mondatokat Varga Cs. könyvének, a különböző megfejtéseket bemutató, ide vonatkozó részéből:

„A balta tok szövegét elsőként a szibériai felíratok megfejtője, Debreczenyi Miklós olvasta el. Szerinte a felírat: „SEGÍT IS ÜT IS RÓ IS”. Később Pataki László módosította kissé az olvasatot. Szerinte a szöveg: „egesét es üt és ró és”, azaz „ÉKESÍT ÉS ÜT ÉS RÓ IS”. Mindkét olvasat első szavának pontosságát megkérdőjelezi az, hogy a balról a második ligatúra „Y” (=t) jele feltehetőleg később következik, mint ahogy a fenti két olvasat megkívánná. Az általam pontosabbnak tartott olvasat a következő: SEGESÉT ÉS ÜT ÉS RÓ ÉS (sebesít is üt is ró is)”

A képet és a rajta lévő feliratot szemlélve, a szerzővel egyetértésben megállapíthatjuk, hogy a rendkívül dekoratívan elhelyezett jelek kivétel nélkül ligatúrák, készítője fejlett esztétikai érzékkel rendelkezett, és az összhatás érdekében a két szélső jelet 90° – al még el is forgatta, illetve némely jelet tükrözte is, bár ez a ligatúra építéseknek gyakori velejárója.

További „első benyomásként” nekem úgy tűnik, mintha a bal első kettő és a következő három ligatúra egymástól, és az utolsó ligatúrától elkülönülő betűcsoportot képezne. Ezen észrevételemet a későbbiek során még fel fogom használni.

A levezetések részletes ismertetése előtt, itt most, azt a két megfigyelésemet szeretném megosztani Önökkel, ami tulajdonképpen arra késztetett, hogy az ismert értelmezések mellett újabb megoldásokat keressek.

Az első, hogy a bal szélső ligatúra mindhárom értelmezés szerint tartalmazza a G(╓) betűt.
Debreczenyi Miklós értelmezésénél ezzel kapcsolatban az a problémám, hogy a „SEGÍT IS” kifejezésen belül az „ÍT IS” ligatúrája (balról a második) lehetett volna az olvasatnak megfelelően, fordított rajzolatú is, míg a másik két megoldásnál a G betű „áldozatul esik” a kiejtésnél, a magyarosítási törekvéseknek.

A következő észrevételem az, hogy a második ligatúra szerintem egyértelműen az eK(Z) betűre épült (azért írom eK-nek, és nem csak K-nak, mert a magyar ABC-ben létezik az aK, lágyabb kiejtésű változat is), és ezért lett a többihez képest bonyolultabb. Ha nem szerepelne benne az eK betű, semmi sem kényszeríthette volna a mestert arra, hogy a két ligatúrát összevonja, sőt, ennek hiányában egységesebb képet mutatott volna az egész felirat felépítése is, hiszen szemmel láthatóan, ez az egyetlen, két ligatúrából összeépített jelcsoport.


Vegyük sorra, tehát az egyes ligatúrákat és értelmezzük azokat!

1.)A bal első ligatúra képe és felbontása:


jelentése: eP eS = ÉP ÉS


Mi bizonyítja számomra az értelmezés helyességét?
A P betű alsó nyúlvány nélküli, E - szerű használata nem szokatlan dolog, lásd például Telegdi János Rudimenta c. tankönyve ABC-jében, a hiv. irod. 259. oldalán is. Van közös része a P és az S betűk rovásírás jeleinek, tehát hagyományos értelemben is meg van a létjogosultsága a ligatúra képzésnek. Hiányérzetünk lehet még afelől, hogy miért nincs elrejtve a ligatúrában egy további E(€) betű két vízszintes vonala, de lássuk be, az adott körülmények között ez nem lett volna egyszerű feladat.

2.)A bal oldali második ligatúra képe felbontása:


jelentése: E eK eS E T = EeKeSET = ÉKESÍT


A jelépítmény felbontását tehát azzal kezdtem, hogy kiemeltem belőle az eK betűt, amely így magával vitte az egyik E betűt jelölő, két kis vízszintes vonalkát (tipikus egyszerűsítő megoldás!) is. A továbbiakban, a majdnem változatlan jel értelmezésénél elsőbbséget tulajdonítottam én is annak az észrevételnek, miszerint: a felirat készítője láthatóan ügyelt arra, hogy a ligatúra jobb oldalán túlnyúló kis szár a bennfoglalt „Y” ( =t) alsó részét jelezze. A maradék S értelmezése már az előzőekből is ismert.

3.)Balról a harmadik ligatúra képe és felbontása:


jelentése: Ü eT = ÜeT = ÜT


A megfejtés során számomra ez volt a leginkább egyértelmű jel. A magyar, sőt, a kibővített Kárpát-medencei jelkészletben sem található az Y (= t) jelen kívül más betű, amit az Ü(С) jelébe bele lehetne erőszakolni a „hiányos” A( ┤)-n vagy saját maga egyszerűsített változatán kívül, de az így kapott ÜA-nak, ÜÜ-nek mássalhangzó nélkül nincs semmi értelme.

4.)Balról a negyedik ligatúra képe és felbontása:


jelentése: E eS = EeS = ÉS


Ez a felbontás és értelmezés sem igényel különösebb magyarázatot, minden szempontból bele illik az előzetes koncepcióba, és az egyik leggyakrabban előforduló betűösszevonás rovásírásos szövegeinkben.

5.)Jobbról a második ligatúra képe és felbontása:


jelentése: R Ó = RÓŐszintén bevallom, ebbe a ligatúrába én jobban bele tudom képzelni az ÜT =YƏ megoldást, de, mivel az előbb ezt a jelentéstartalmat „felhasználtuk”, márpedig ez nem egy vers, ahol a különböző hangsúlyok okán szokás a szavakat ismételgetni, úgy gondolom, el kell fogadjuk a RÓ értelmezést. Ami, persze egyáltalán nehéz, ha tudjuk, hogy az R( / ) betű ferde vonalú megjelenítése az itt látható (И) helyett, elég gyakran alkalmazott hely-megtakarítási trükk a rovásírást készítők között.
A betű összevonási törekvés így egyértelműen esztétikai megfontolásból, illetve „ligatúra építési” kötelezettségből, az egységes jelleg kialakítása okán valósult meg, hiszen a két jelnek egyébként nincs közös része, ami indokolná az egyesítésüket.

6.)A jobb szélső ligatúra képe és felbontása:


jelentése: E eS = EeS = ÉS ( = IS)


Mivel a ligatúra megegyezik a negyedikkel, egyszerűsége folytán magyarázatot sem igényel.

A baltatok feliratának első értelmezése.


ÉP ÉS ÉKESÍT, ÜT ÉS RÓ ÉS = ÉP ÉS ÉKESÍT, ÜT ÉS RÓ IS

Ez az olvasat legjobban Pataki László értelmezéséhez hasonlít, azzal a különbséggel, hogy az „ÉKESÍT ÉS” helyébe az „ÉP ÉS ÉKESÍT” került. Ez a látszólagosan kis különbség azonban sokkal nagyobb értelmet kap, ha figyelembe vesszük, hogy valójában mi is változott:
- megtaláltam az ÉKESÍT szó K betűjét, és nem az egyébként is gyanús G-t kellett átalakítani
- „sorszámát” tekintve, amit Varga Cs. kifogásolt, szerintem helyére került a T betű is
- az „ÉP ÉS ÉKESÍT” szókapcsolat tartalmilag összeillő, mind amellett egy harci fokos „ÉP” állapota, fontos tulajdonság is.


Valami azonban nem hagyott nyugodni!

A kétségtelen pozitívumok ellenére továbbra sem voltam maradéktalanul elégedett, hiszen az alábbi hiányosságok apróságnak tűntek ugyan, de bosszantottak, mert nem találtam rájuk magyarázatot, nem illettek bele a felirat készítőjéről kialakított képbe:
- ebben az olvasatban nincs értelme a ligatúrák hármas csoportosításának, az IS kötőszó elkülönítésének
- az IS szó jelenlétét, legfeljebb esztétikai megfontolással magyarázhatjuk
- a felirat ebben a formában csak balról-jobbra olvasható, holott a rovásírások többségénél ez éppen fordítva van

Abban biztos vagyok, hogy a mester mindezeknek tudatában volt, a fenti hibákat nem követte el, csak meg kell keresnünk a megoldást. Ezt fogjuk tenni a következőkben.


Bontsuk fel újra a kérdéses ligatúrákat és értelmezzük azokat!

7.)A bal első ligatúra képe és második felbontása:


jelentése: SZ eP = SZÉPMiért fogadható el ez a megoldás is?
A két betű egyértelműen benne van az építményben, ez tehát nem probléma. Kifogás inkább a miatt támadhat, hogy az SZ(I) betű P(Е)– hez kötése esetünkben ugyanúgy, csak esztétikai és „ligatúra építési” kötelezettség amint azt már az 5-ös pontban is láttuk. De, ott elfogadtuk, akkor nagy hibát itt sem követünk el azzal, ha hasonlóan cselekszünk. Így értjük meg viszont, az SZ betű furcsa elhelyezési módját is. Láthatóságát meg kellett tartani, ezért a jele nem lehetett az alsó szár folytatása, de nem lehetett rá merőleges sem, mert akkor a szögletes nyolcas ( = Z) jelét kapjuk, tehát enyhén meg kellett dönteni.


8.)A bal oldali második ligatúra képe és sorrendcserés felbontása:


jelentése: E eK E eT E eS = EeK EeT EeS = ÉKÍT ÉS


A fő ligatúrán belüli felbontásoknál a belső ligatúrák sorrendjét, illetve a betűk egymáshoz képesti viszonyát, most én is a jobbról-balra olvasás lehetőségének megfelelően határoztam meg. Tehát csak annyit tettem, hogy az eK ligatúrát az S,T jobb oldalára helyeztem. Ha valaki gyakorlott szemmel nézi az ábrákat, ezt az átrendezést gondolatban is meg tudja tenni, ha egyébként az eredeti értelem megváltoztatása nélkül, egyáltalán, értelmes mondanivaló kiolvasása mellet ez meg is tehető. Mind amellett, a mássalhangzók az eredeti olvasathoz képest nem változtak, tehát az ÉKÍT ÉS = ÉKESÍT bármikor kiolvasható, illetve az ÉKÍT, az ÉKESÍTnek egyébként is, csak rövidített változata.

Ennél az olvasatnál felhasználtam még azt a megfigyelésemet is, hogy a bal oldali S betű szárainak „összehúzása” sem lehet véletlen ilyen precíz munka esetében. Számomra ez azt jelzi, hogy abban a részben két E betű van elrejtve, amely betűkre a gyakran előforduló É betűk miatt szükség is van.

9.)A jobb szélső ligatúra képe és felbontása:jelentése: eL eS = ÉLESEnnél az értelmezésnél azért azt hiszem, egy kicsit magyarázkodnom kell. Nem az L betűre gondolok, hiszen a párhuzamos szárainak megrövidítése teljesen szokványos dolog.

Az összegzésnél természetesen megemlítek majd egy-két megfontolást, ami az érveimet alátámaszthatja, itt most inkább azt világítom meg, hogy miért kétélű dolog az, amit csináltam. Az L ligatúrájába úgy képzeltem bele az S(Λ) betűt, hogy az valójában nem látszik. Márpedig a készítők egyik hallgatólagos megállapodása, de az egyértelműség is ezt követeli meg, hogy a betű jelenlétét valamilyen módon (fülecske, túlhúzás, görbítés, ferdítés stb.) jelezni kell. Ezen íratlan szabály betartása nélkül ugyanis, nyugodtan mondhatnánk, hogy van ott még legalább egy SZ(I), egy J(l), egy N( ﴿) stb. betű is, és akkor megnyitnánk a megoldások végtelen sorát, vagy kiolvashatnánk a ligatúrából akár egy egész mondatot is.

A baltatok feliratának második értelmezése.

Olvassuk össze az egyes ligatúrák megfejtéseit, először jobbról-balra, majd gondolatban egy kicsit átrendezve, balról-jobbra, lássuk, hogy nem dolgoztunk hiába.

ÉLES, RÓ ÉS ÜT, ÉKÍT ÉS SZÉP
SZÉP ÉS ÉKÍT, ÜT ÉS RÓ, ÉLES

Ide írom még harmadik és negyedik (ötödik!) megoldásként, az ÉS ÉKÍT = ÉKESÍT azonosság érvényesüléséből keletkező változatokat is, hiszen annyira egyértelmű, hogy ezt bármilyen érdek csorbulása, bármilyen, eddigi szempont figyelmen kívül hagyása nélkül megtehetem. Ez (is) benne van a feliratban.

ÉLES, RÓ ÉS ÜT, ÉKESÍT, SZÉP
SZÉP, ÉKESÍT, ÜT ÉS RÓ, ÉLES


Értékelés, következtetések levonása

Számomra a jobbról-balra olvasható változat az elfogadható, szerintem ezt gondolta a felirat készítője is elsődleges szempontnak. Itt értelmet nyer a ligatúra csoportok képzésének gondolata, sőt, érvényesül az „egy ligatúra, egy szó” elve is (és ékít = ékesít). Érdekesség még az is, hogy a felirat két szélén tulajdonság jelző szerepel, középen pedig három ige. Az egymás melletti ige-melléknév kapcsolatok valóságtartalmi illetve ok – okozati összefüggésben vannak: azért RÓ, mert ÉLES, illetve azért ÉKESÍT, mert SZÉP. A két-két kapcsolt szó, pedig szépen körbeöleli a fokos egyik legfőbb harci tulajdonságát, hogy ÜT.

Ezen érdekességek felfedezésével, számbavételével és felfedésével tulajdonképpen kielégítő magyarázatot adtam arra vonatkozóan is, hogy miért kellett „észrevennem” az értelmezés során, a jobb szélső ligatúrában megbúvó S betűt.

Végezetül úgy vélem, a RÓ jelentése ebben az esetben inkább az emberre irányuló, fizikai jellegű megrovást, büntetést, nyílt sebek, „rovásjelek” ejtését fejezi ki, mintsem a betűk, tárgyakba történő bevésésének a gyakorlását. Nem ismerem ugyan a harci fokos fizikai méreteit, de gondolom, hogy ami alkalmas egy pajzs, egy páncéling vagy fejvédő sisak átütésére, az méretei, súlya és kiviteli formája alapján, nem alkalmas finom művű, apró írásjelek készítésére.

A felirat készítője nemcsak fejlett szépérzékkel rendelkezett, de rendkívül elmésen is oldotta meg a feladatát.

Utóirat: A tanulmány készítésének végén, amikor a szövegközi rovásírás jeleknek megfelelő szimbólumokat kerestem, akaratlanul felfigyeltem két jelre, amelyek egy az egyben, a baltatok feliratának ligatúrái.

A bővített latin jelkészletben ezt találtam: Ŋ - ami, ugye nem más, mint a vizsgált RÓ ligatúránk.
A cirill jelkészletben pedig ezt: Э - ami, kísértetiesen hasonlít az ÜT ligatúránkra, mely utóbbi jelre iskolai tanulmányaimból én még emlékezhettem volna.

De, ezekből a jelekből ugye Önök sem azt a következtetést vonják le, hogy már megint a magyar nyelv lopkodta össze még a ligatúra jeleit is, hol a latinból (amit durván ebben az időben találtak ki), hol a cirillből (ami köztudott, a baltatokhoz képest közel 2.000 év múlva keletkezett), hanem éppen fordítva: mi voltunk itt is, mint majdnem minden más esetben a feltalálók és a bőkezű adakozók. Igaz, nem nagyon kérdezték akkor sem, hogy elvihetik-e azt, ami a miénk!(Kérem, hogy a szövegközi rovásírás jeleket nagyvonalúan szemléljék, mert azokat csak tájékoztató jelleggel, hogy ne kelljen az egész oldalt e miatt képként továbbítani, a word szimbólum-gyűjteményéből kényszerűségből szedtem ki!)

Nemzeti Bulvár

Legfrissebb hírek

Az elmúlt 24 óra hírei

könyv rendelés

A kultúra diktatúrája - Bayer Zsolt - Szakács ÁrpádA kultúra diktatúrája
Könyv - Bolti ár: 3 490 Ft
Internetes ár: 3 490 Ft
0% internetes kedvezménnyel
Engdahl csomag - 4 könyv együtt kedvezőbben - F. William EngdahlEngdahl csomag - 4 könyv együtt kedvezőbben
Könyv - Bolti ár: 17 000 Ft
Internetes ár: 12 999 Ft
24% internetes kedvezménnyel
A Nemzeti Összetartozás naptára 1920-2020 - Babucs ZoltánA Nemzeti Összetartozás naptára 1920-2020
Könyv - Bolti ár: 3 990 Ft
Internetes ár: 2 990 Ft
25% internetes kedvezménnyel
A magyar középkor csatái - Weiszhár Attila - Weiszhár BalázsA magyar középkor csatái
Könyv - Bolti ár: 3 360 Ft
Internetes ár: 2 856 Ft
15% internetes kedvezménnyel
A Magyar Szent Korona országai KIRAKÓS
A Magyar Szent Korona országai KIRAKÓS
Puzzle - Bolti ár: 4 990 Ft
Internetes ár: 4 500 Ft
10% internetes kedvezménnyel

Magyar Menedék Könyvesház

hunhir_tudosito

Mai napra rendelt

...betevő falat:


...népszokás:

Programajánló

  A HunHír barátai

  Legolvasottabb hírek

  HunHír-Tudósító

  Képtárak

  Felhívások

  Közlemények


  Az oldalon található audió, vizuális tartalmak illetve cikkek, és egyéb szövegek a szerkesztők tulajdonát képezik. Kizárólag a szerkesztőség írásos beleegyezésével másolhatók, sokszorosíthatók és terjeszthetők.
  © 2002-2019 Rockszerda
  Kapcsolat * Impresszum * Hirdetési ajánlat