HunHír.info

2019. Újkenyér hava 20. nap, Szent István király ünnepe, István, Vajk napja.

”Számos zsidó fasiszta működött a rendszer élvonalában"

2012. október 30. 16:16
Károlyfalvi József - Hunhír.info

mussolini250.jpgA szociál-liberális oldalon, vagy a cigány, és a cionista fajvédelem képviselői között ma számosan szitokszóként dobálóznak a fasizmus fogalmával, anélkül, hogy fogalmuk lenne, hogy mit is jelent. A hajdani római szimbólum a XX. században a nemzeti közösség kifejezési jelképeként született újjá.

Menedék - Baráthosi

A párizsi és londoni szabadkőműves intenciókat követő, szerződésszegő Salandra-kormány értelmetlenül küldte vágóhídra olasz fiatalok százezreit 1915-18 között, olyan területekért, melyeket az Osztrák-Magyar Monarchia részben hajlandó is lett volna átengedni. 1918 őszén a piavei csatában óriási túlerő, az angol, amerikai, francia, csehszlovák hadosztályokkal kisegített olasz hadsereg tudta csak visszaszorítani az itt védekező már főként magyar csapatokat, akik a fegyverszünetkor még olasz területen álltak.

A békeszerződés, a „megcsonkított győzelem–vittoria mutilata” nem elégítette ki az olasz igényeket, szinte a győzelem másnapján ellentétek robbantak ki az SHS állammal.
Az olasz belpolitikai viszonyok egyre kiélezettebbé váltak. 1918-22 között öt, néppárti-liberális kormány sem tudta megoldani a gazdasági válságot, a belső szociális feszültségeket, egykor a magyar állam által kiépített, túlnyomórészt olasz lakosságú Fiume megszerzését.
A Facta-kormány tehetetlensége, a kormányválság miatt vonultak Rómába 1922 október 28-án a PNF/Partito Nazionale Fascista-Nemzeti Fasiszta Párt/ militáns aktivistái.

A válság megoldására a még pár napja a hadsereget bevetni szándékozó III. Viktor Emánuel király kormányfővé nevezte ki Benito Mussolinit, a PNF vezetőjét. A következő négy év folyamán a Duce kormányfői szerepe mellett koalíciós, fasiszta vezetésű kormány működött. A kormány 1922 októberét követően rendkívüli gyorsasággal és hatékonysággal kezdte el a nemzeti-társadalmi problémák megoldását.

A fasizmus programja és ideológiájának elemei az olasz nemzeti egységért vívott küzdelem kiemelkedő szellemi vezetői: Rienzi, Dante, Mazzini gondolataiból, valamint az indivídulális szempontokat a közösség érdekeinek alárendelő eszmeiségből, a Gentile képviselte újhegeliánus filozófiából formálódtak meg.
Már 1923 januárjától királyi rendelet szentesítette az Önkéntes Nemzetbiztonsági Milícia/MVSN/ létrejöttét, részben a párt védelmi-, vagy rohamosztagaiból. A közbiztonság helyreállításában, a szicíliai maffia felszámolásában meghatározó szerepet játszott Cesare Mori, a vasprefektus.
Nyilvánvalóan a legnagyobb horderejű intézkedések a gazdaság és a szociálpolitikai területen következtek be.

A kenyérgabona importkényszere, ezzel a külkereskedelmi mérleghiány megszüntetésére megkezdődött az eddig művelhetetlen területek bonifikációja. Másfél évtized alatt 5886796 hektárnyi terület feljavítását sikerült megvalósítani, ezáltal minimalizálni a gabona-importkényszert. Csak zárójelben, a megelőző majd ötven évben a liberális rendszer ezt ennek ötödén, 1390361 hektáron valósította meg.N agy számban születtek új városok, komplett infrastruktúrával. Milliók otthona lett komfortosítva, vagy költöztek új lakásokba.
A munkanélküliség levezetésében fontos szerepet kapott az európai tekintetben is gyors és eredményes autópálya építés. Reprezentatív középületek, pályaudvarok/Firenze, Milánó/ nőttek ki a földből páratlan gyorsasággal. Jelentősen bővült a vasúthálózat, felgyorsult a villamosítás.
Lendületet vett a hagyományos fémipar, gépipar, autóipar, repülőgépgyártás, jelentős exportot is megvalósítva.

A liberális „lassaiz faire” gazdaságfilozófia kudarcát belátva 1931-bem megszerveződött az IMI /Ipari Beruházási Intézet/, 1933-ban pedig az IRI/Ipari Rekonstrukciós Intézet/. Az előző inkább a nehéz helyzetű bankok részvényeit vásárolta fel, az utóbbi pedig befektetési alapként az ipar felé irányította a megtakarításokat. A 30-as évek második felére az IRI révén az állam meghatározó szerepet szerzett a nehéziparban, hadiiparban és a bankszférában.
Tehát összehasonlításképp, míg a bolsevikok lerombolták a kapitalizmust, a tőkét, a liberális kapitalista világban elszabadulva káoszt, válságot idézett elő, a szabad vállalkozást lényegében elismerő fasizmus a közjóra fordította. A nemzetgazdaságban, a meghatározó nehéz-, hadiipari-, energetikai- , közlekedési szektorokban helyét az állam vette át.

A rendszer gazdaságfilozófiai alapelve az autarchia volt, belátva, hogy a politikai függetlenség a gazdasági függetlenségből következik. Talán ezen is érdemes elgondolkodni hazánkban a korábbi évek sok tekintetben alaptalan, hitelből, eladósodásból következő életszínvonal emelése, és gazdaságpolitikája mellett…

A tudatos agrárpolitika a termelés növekedését, a kisvállalkozói egzisztenciák növekedését, a nincstelenek számának számottevő csökkenését eredményezte.

1927 áprilisában jelent meg a Carta del Lavoro, vagyis a Munka Alapokmánya. Ezzel a munka az állam által védelmezett társadalmi kötelesség lett. Célja a termelők jóléte, a nemzetgazdaság fejlődése. A hivatásrendek által közvetített kollektív munkaszerződések a nemzetgazdaság magasabb rendű érdekei figyelembevételével összhangba hozták munkaadók és munkavállalók eltérő érdekeit.

A fejlődő gazdaság, a növekvő nemzeti jövedelem lehetővé tette az 1922 előtti liberális rendszer által elhanyagolt szociálpolitika kiteljesítését.

Már közvetlenül 1923 után nagyszámú szociálpolitikai intézkedés született. Munkavédelem, anya- és gyermekvédelem, a társadalombiztosítás, családvédelem területén egymás után jelentek meg a rendeletek. A 30-as évek végén bevezették a 40 órás munkahetet, az 55 éves női, és a 60 éves férfi nyugdíjkorhatárt. Az olasz gazdaság- és szociálpolitika az egész világon, Kínától Argentínáig, Brazíliáig követőkre talált, természetesen hatással bírt a korabeli magyar konzervatív-reformer szociálpolitikai törekvésekre is.
Eredeti elgondolás volt a Dopolavoro mozgalom, mely a dolgozók munka utáni tartalmas időtöltését volt hivatott szolgálni nagyszámú kulturális- és sportegyesülettel.Rövid idő alatt megháromszorozódott a középiskolások és az egyetemisták száma. A világ és Itália tudományát az eddigiekhez képest páratlan részletességgel foglalta össze a 35 kötetes Enciclopedia Italiana.
Az olasz tudomány és technika is a világ élvonalába emelkedett. A Justice for Hungary magyar Ikaruszait követően Balbo tábornok repülőraja is átszelte az óceánt. Mario Pezzi hadnagy 1938-ban 17083 méteres magassági csúcsot ért el. 1937-ben megkezdődtek a RAI elődje, az EIAR kísérleti televízióadásai.

Elindultak a római metró, az EUR negyed, a római olimpia előmunkálatai (utóbbira csak 1960-ban kerülhetett sor). Számos kiemelkedő sportsiker, példaként két labdarúgó vb győzelem(1934, 1938) is jelezte a rendszer sikereit. A Cinecitta és az Instituto Luce révén az olasz filmgyártás meghatározóvá vált a világon. A korabeli magyar filmművészet súlyát mutatja példaként Jávor Pál szerepe a korszak olasz filmjeiben.

XI. Pius pápa a Gondviselés által küldött személyiséggel történt megegyezés eredményének minősítette az egyházi állam 1929-es újjászületését. A tárgyilagos értékelés kedvéért azt is ki
kell mondani, hogy a következő másfél évtizedben a Vatikán nem mindig volt hálás az őt létrehozó, nagyvonalúan támogató, a katolikus hitoktatást általánosan bevezető rendszerhez.
A korábbi feudális elemekkel terhelt, az avitt liberalizmus és katolicizmus által kialakított női szerepekből az olasz nők ki tudtak lépni, munkát vállalhattak, sportolhattak, tehetségüknek megfelelően érvényesülhettek.

Összegezve nyugodtan megállapíthatjuk, az előző évszázadban még nagyszámú feudális eredetű államocskából álló Itália a fasiszta ventennio/20 év/ gazdasági, szociális, kulturális művei által vált modern nemzetté.

Nyilvánvalóan a mai megközelítésben bizonyos vitatható szempontokról is beszélhetünk, melyek azonban különféle látószögben is megközelíthetőek.
Vitathatóak a szinte ezreléknyi olasz zsidóság ellen 1938-ban hozott faji törvények, melyek foglalkozási korlátozásokat vezettek be. Ugyanakkor az olasz zsidók nagy része átélte a háborút, a Balkánon pedig az olasz területek az életet jelentették a szláv milíciák elől menekülő zsidóknak. Egyébként jelentős számú zsidó fasiszta működött a rendszer élvonalában.

A mai szemmel az egypártrendszer is vitatható, ugyanakkor meg kell említeni, hogy az ellenzéki pártok sem tudtak konstruktívan megnyilvánulni. Az egyébként művelt és humánus, idealista, kommunista vezető, Antonio Gramsci el se tudta volna képzelni, hogy a szovjet zsidó-bolsevizmus milyen pusztulásba taszíthatta volna Itáliát is. Az egyébként antisztálinista, a Roselli testvérek alapította Giustizia e Liberta/Igazság és Szabadság/ nevű liberális-szocialista mozgalom pedig a spanyol polgárháborút Itáliában képzelte folytatni.
Sokan emlegetik az etióp háborút, mint agressziót. Ehhez azt is hozzá kell tenni, hogy Haile Szelasszie hadserege 1934 decemberében véres provokációkat hajtott végre, a Duce pedig csak a nem a vezető amhara népcsoport lakta területeket akarta elfoglalni. A brit-francia béketerv belső meghiúsítása miatt folytatódott a háború.

A spanyol polgárháborúba Olaszország területszerző célok nélkül, a kommunista veszély miatt kapcsolódott be. A második világháború kezdetén a Duce az európai egyensúly fennmaradását támogatta. Ezért tartotta szükségesnek a müncheni határai között elfogadható Cseh-Szlovákia fennmaradását, a lengyel és az ukrán államiság biztosítását.
Hazánk tekintetében a Duce és Ciano külügyminiszter támogatták jogos területi revíziós céljaink érvényre jutását, 1938 őszén a Dél-Felvidék, 1940 augusztusában Észak-Erdély visszatérését. Az olasz külpolitika támogatta a Kormányzó és Kállay Miklós kormányfő a németekkel szembeni távolságtartó törekvéseit.

A 40-es évek elejére kiterjedt magyar-olasz gazdasági kapcsolatok épültek ki az olajbányászat, gépipar, de a könnyűipar területén is. Jelentős mértékeket vett a hadiipari együttműködés: repülőgépek, tankok importja, légelhárító lövegek exportja.
Jelentős volt a kulturális együttműködés, a pannonhalmi bencés gimnázium a 30-as évek végén Galeazzo Ciano nevét felvéve fontos szerepet töltött be az olasz nyelv és kultúra hazai terjesztésében. A kulturális és tudományos együttműködés magas szintjét mutatja, hogy Budapest Törvényhatósága átadta a régi képviselőházat az Olasz Kulturális Intézet céljaira. Az intézmény 1943 június 21-én nyílt meg, Horthy Miklós kormányzó jelenlétében.
Nyilvánvaló, hogy a pozitív nemzetközi célok, a nagyszerű gazdasági eredmények mára a háborús kényszerpályák, a vereség optikáján keresztül látszanak. Mussolini Európa számára egy önálló utat, fejlődést, belső szolidaritást feltételezett a gyarmatosító angolszász liberális kapitalizmus és a szovjet bolsevizmus között.

Hosszadalmas történetfilozófiai viták tárgya lehet, de az olasz fasizmus belátta, hogy az emberi törekvéseket igényeket megfelelő keretek közé kell terelni, mint ahogy már a hellén
antikvitás is felismerte, a belátó képesség nélküli, vad hegyi patakként rohanó nép uralta antik demokrácia veszélyeit. Nyilvánvalóan ma alapkövetelmény a parlamentarizmus, de végeláthatatlan vitákat lehetne kezdeni a helyesen irányított társadalom, és a vesztébe rohanó manipulált liberális tömegdemokrácia viszonyáról.
A történelmi tisztánlátás mellett, talán az egyedül helyes, eredményes államkapitalista gazdasági modell miatt lehet érdekes e néhány gondolat. Az olasz politikai rendszer 1945 utáni gyökeres megváltozása ellenére az államkapitalizmus szociális és gazdasági vívmányai, intézményei/pl. az IRI/ megmaradtak a 2000-es évek elejéig. Az utóbbiak idézték elő a „gazdasági csodát” a 60-as években.

Mindezek talán az elgondolkodást is segíthetik, a magyar és az európai modern jobboldaliságnak a régi-új utakat kell megtalálnia. A jobboldaliság nem jelentheti az angolszász szabad versenyes liberalizmust és nem is állhat ki őstörténeti mítoszok kizárólagos állandó felemlegetéséből sem./A hun-magyar rokonság már régen rögzített megállapítása mellett/.

A szociál-liberális oldalon, vagy a cigány, és a cionista fajvédelem képviselői között ma számosan szitokszóként dobálóznak a fasizmus fogalmával, anélkül, hogy fogalmuk lenne, hogy mit is jelent. A hajdani római szimbólum a XX. században a nemzeti közösség kifejezési jelképeként született újjá. Nem ártana, ha az is tudatosulna végre: John Lukácstól tudhatjuk, a fasizmus elnevezést a Szovjet Kommunista Párt Központi Bizottsága határozataként kezdték alkalmazni a harmincas években. Valószínüleg, hogy senki se keverje az egyébként nem keverhető nemzetiszocializmus és a szovjet „szocializmus” fogalmát… Aki ma fasisztázik az a Sztálin, Jagoda, Jezsov, Ehrenburg és a többi bolsevik vezető meghatározta szellemi színvonalon áll…

Záró gondolatként, a méltányos történelmi véleményformálás kedvéért talán idézzük a sértődékeny, különc, állandó hangulati ingadozásaival küzdő Szabó Dezső érzéseit, gondolatait, köszöntését: „ Ó Mussolini! Ó olasz nép! Múlhatatlan szépségek és csodálatos
merések halhatatlan népe! Egy szétlopott lelkű nép megvert, kitaszított fia, a győzelem, a megnyert jövő forró kívánságait küldi nagyszerű küzdelmetek felé!”


Nemzeti Bulvár

Legfrissebb hírek

Az elmúlt 24 óra hírei

könyv rendelés

Akciós Horthy-csomag ajándék Horthy naptárral - Vitéz nagybányai Horthy Miklós KormányzóAkciós Horthy-csomag ajándék Horthy naptárral
Könyv - Bolti ár: 12 000 Ft
Internetes ár: 7 990 Ft
33% internetes kedvezménnyel
János vitéz - Toldi - Petőfi Sándor - Arany JánosJános vitéz - Toldi
Könyv - Bolti ár: 5 200 Ft
Internetes ár: 4 680 Ft
10% internetes kedvezménnyel
Amerika álszent háborúi - F. William EngdahlAmerika álszent háborúi
Könyv - Bolti ár: 3 990 Ft
Internetes ár: 3 490 Ft
13% internetes kedvezménnyel
A magyar középkor csatái - Weiszhár Attila - Weiszhár BalázsA magyar középkor csatái
Könyv - Bolti ár: 3 360 Ft
Internetes ár: 2 856 Ft
15% internetes kedvezménnyel
Ősi Magyarország - Grandpierre AttilaŐsi Magyarország
Könyv - Bolti ár: 7 500 Ft
Internetes ár: 6 375 Ft
15% internetes kedvezménnyel

Magyar Menedék Könyvesház

hunhir_tudosito

Mai napra rendelt

...betevő falat:


...népszokás:

Programajánló

  A HunHír barátai

  Legolvasottabb hírek

  HunHír-Tudósító

  Képtárak

  Felhívások

  Közlemények


  Az oldalon található audió, vizuális tartalmak illetve cikkek, és egyéb szövegek a szerkesztők tulajdonát képezik. Kizárólag a szerkesztőség írásos beleegyezésével másolhatók, sokszorosíthatók és terjeszthetők.
  © 2002-2019 Rockszerda
  Kapcsolat * Impresszum * Hirdetési ajánlat