HunHír.info

2018. Földanya hava 18. nap, Tardos napja.

Ady tévedései és igazságai (20., befejező rész)

2010. április 10. 10:16
Ifj. Tompó László - HunHír.Hu

Rendhagyó tanulmánysorozatunk befejezéseként tartozunk mindazon művek felsorolásával, melyek a könyvtárnyi Ady-irodalomból igazságainak és tévedéseinek meglátásában iránytűkként szolgáltak.

Irodalom

Adriányi Gábor: Prohászka és a római index. Bp. 2002. Szent István Társulat
Ady Endre: A fekete lobogó. Összeállította: Földessy Gyula és Király István. Bp. 1960. Kossuth
Ady Endre: A nacionalizmus alkonya. Összeállította: Koczkás Sándor és Vezér Erzsébet. Bp. 1959. Kossuth
Ady Endre a zsidóságról. Összeállította Fehér (Fecher) Dezső. Bp. 1918. = Zsidó-Renaissance Könyvtár, 10. köt.
Ady Endre: Ifjú szívekben élek. Összeállította: Nagy Gerzson. Bp. 1944. Stádium Rt. = Nemzeti Könyvtár 113.
Ady Endre: Jóslások Magyarországról. Tanulmányok és jegyzetek a magyar sorskérdésekről. Összeállította: Féja Géza. Bp. 1936. Athenaeum
Ady Endre Összes Versei. Bp. é. n. Athenaeum
Ady Endre: Vallomások és tanulmányok. Magyar és külföldi irodalom. Sajtó alá rendezte: Földessy Gyula. = Ady Endre Összes Művei, III. köt. Bp. 1944. Athenaeum
Ady Lajos: Ady Endre. Bp. 1923. Amicus
Alszeghy Zsolt: A XIX. század magyar irodalma. Bp. 1923. Szent István Társulat = Szent István Könyvek 7-8.
Balczó András: Szenvedésbe ágyazott gyönyörűség. Balczó Andrással beszélget Kocsis L. Mihály. Bp. 2000. Kairosz Kiadó
Bangha Béla SJ: Magyarország újjáépítése és a kereszténység. Bp. 1942. Szent István Társulat. = Bangha Béla Összegyűjtött Munkái, 28. kötet
Bangha Béla SJ: A világhódító kereszténység. Bp. 1942. Szent István Társulat. = Bangha Béla Összegyűjtött Munkái, 30. kötet
Bangha Béla SJ. (szerk.): Katolikus Lexikon. I-IV. köt. Bp. 1933. Magyar Kultúra
Barcsay Adorján: A szabadkőművesség bűnei, mellékelve: Palatinus József: A Magyarországi Symbolikus Nagypáholy védelme alatt működött páholyok tagjainak névsora. Előszó: Wolff Károly. Bp. 1921. Egyesült Keresztény Nemzeti Liga
Bartha József: Két nemzedék magyar irodalma 1875-1925. Bp. 1926. Pátria Rt.
Bartha József: Az új magyar irodalom kistükre 1896-1936. Bp. 1938. Stephaneum Nyomda
Bartha József: Faji elem és keresztény szellem irodalmunkban. Bp. 1941. Stephaneum Nyomda. = A Szent István Akadémia Nyelvtudományi és Szépirodalmi Felolvasásai, I/7.
Bartha József: Pro domo. Válasz támadóimnak. (Az újabb magyar irodalom kis tükre c. könyvem bírálataira.) Bp. 1938. Held János Nyomdája
Bartha József: Szabad-e szobrot emelni Adynak? Bp. 1939. Held János Nyomdája
Bartha József, Kuszkó István, Kovách Géza, Kőszegi László: Az Ady-kultusz: magyar öngyilkosság! Bp. 1941. Stephaneum Nyomda
Bartha Miklós: Kazár földön. Kolozsvár, 1901. Ellenzék
Beke Albert: Ady és barátai új megvilágításban. Bp. 1995. Szenczi Molnár Társaság
Beke Albert: Szemben a széllel. Kritikai tanulmányok. Bp. 1994. Szenczi Molnár Társaság
Bene Éva: Megdőlt az életfa. Indirekt népirtás. Bp. 2006. Kairosz Kiadó
Bihar Jenő: Egán Edét meggyilkolták. Bp. 1901. „Hunyadi Mátyás” Műintézet
Bíró Zoltán: Ady Endre sorsköltészete. Bp. 1998. Püski
Bonkáló Sándor: A rutének (ruszinok). Bp. é. n. Franklin-Társulat
Brázovay Kálmán: A kereszt. Bp. 1901. Stephaneum Nyomda
Czine Mihály: Németh László eklézsiájában. Bp. 1997. Püski Kiadó
Cseres Tibor: Vízaknai csaták. Bp. 1988. Magvető-Szépirodalmi Könyvkiadó
Csoóri Sándor: Nappali hold. Bp. 1991. Püski Kiadó
Denzinger, Henricus-Schönmetzer, Adolfus SJ: Enchiridion Symbolorum definitionum et declarationum de rebus fidei et morum. Freiburg im Breisgau, 1973. Verlag Herder
Dénes Iván: Baj van Tiszántúl. Bp. 1937. Szerző-Váradi Béla „Forum” Nyomdája
Dénes Iván: Harc a föld népéért. Összegyűjtött parlamenti beszédek. Előszó: Kiss Menyhért. Bp. é. n. Légrády Testvérek
Doros Gábor: A magyarság életereje. A nemzettest biológiája, fajegészsége és eugéniája. Bp. 1944. Turul (Hasonmás: Gede Testvérek Bt. Bp. 2000)
Farkas Gyula: Az asszimiláció kora a magyar irodalomban 1867-1914. Bp. 1938. Franklin Társulat = A Magyar Történelmi Társulat könyvei III.
Felpétzi Győry Jenő: A soproni zsidókapu. Előszó: Sághy Tibor. Szeged, 1941. Kereskedő Ifjak Társulata
Féja Géza: Bölcsődal. Bp. 1958. Magvető
Féja Géza: Magyar irodalomszemlélet. Bp. 1943. Magyar Élet
Féja Géza: Nagy vállalkozások kora. A magyar irodalom története 1867-től napjainkig. Bp. 1943. Magyar Élet
Fiala Ferenc-Nyékhegyi István: A magyar sajtó igazi arca. Bp. 1938. „Összetartás”, Bethlen Gábor Irodalmi és Nyomdai Rt.
Gombos Gyula: Álom az országról. Bp. 1942. Bolyai Akadémia
Halla Aurél-Dobrovics Károly: Magyarország története különös tekintettel iparra és kereskedelemre. I-II. köt. Bp. 1936. Monopol Könyvkiadó Vállalat.
Hamvas Béla: Az öt géniusz. A bor filozófiája. Szombathely, 1988. Életünk Szerkesztősége = Életünk Könyvek
Herczeg Géza: Kun Béla. Történelmi grimasz. Bp. 1929. Általános Nyomda, Könyv- és Lapkiadó Rt. (Németül is: Bela Kun, eine historische Grimasse. Berlin, Verlag für Kulturpolitik, Oscar Brandstätter, Leipzig, 1928. Új kiadás: Bp. 2002. Gede Testvérek Bt.)
Hetey Zoltán: Ady-Bandi – Ady Endre. Bp. 1943. Stádium Rt.
Horváth János: Aranytól – Adyig. Bp. 1922. Pallas Rt.
Horváth János (szerk.): Magyar versek könyve. Bp. 1942. Magyar Szemle Társaság, 2. bőv. kiad.
Jankovich Ferenc: Iránytű a magyar irodalomban. (I-II.) Bp. 1942. Turul.
Jászi Oszkár: Magyar kálvária – magyar föltámadás. Bp. 1989. Magyar Hírlap Könyvek
Jehlicska Ferenc: Társadalmi kérdés és etika. A marxista irány és a modern szociáletikai irány bölcseleti alapjainak vizsgálata. Bp. 1908. Szent István Társulat
Károlyi Mihály: Egy egész világ ellen. Bécs-München, 1923. M. Müller et Sohn.I. köt.
Kolosváry-Borcsa Mihály, vitéz: A zsidókérdés magyarországi irodalma. Bp. 1943. Stádium Rt. (Hasonmás: Bp. 1999. Gede Testvérek Bt. Utószó: Ifj. Tompó László)
Kovalovszky Miklós-Solt Andor: Gróf Károlyi Sándor élete és alkotásai. Bp. 1942. Athenaeum
Kovács Alajos: A zsidóság térfoglalása Magyarországon. Bp. 1922. Szerző
Kőrösi László: Térképek a szabadkőművesség szolgálatában. Bp. 1940. „Nyilas” Lap- és Könyvkiadó Rt.
Makkai Sándor: A magyar fa sorsa. A vádlott Ady költészete. Bp. 1927. Soli Deo Gloria
Marschalkó Lajos: Országhódítók. München, 1965. Mikes Kelemen Kör (Hasonmás: Bp. 2003. Gede Testvérek Bt.)
Milotay István: Új világ felé. Cikkek, kortörténeti jegyzetek 1933-1940. 1-2. köt. Bp. 1940. Stádium Rt.
Napkelet Lexikona. I-II. köt. Bp. 1927. Magyar Irodalmi Társaság
Németh László: A minőség forradalma. 1-3. kötet. Bp. 1940. Magyar Élet
Németh László: Az értelmiség hivatása. Bp. 1944. Turul
Németh László: Készülődés. 1-2. köt. Bp. 1941. Magyar Élet
Németh László: Kisebbségben. I-IV. Bp. 1942. Magyar Élet
Németh László: Sorskérdések. Bp. 1989. Magvető-Szépirodalmi Könyvkiadó
Nyisztor Zoltán: Ami a vallomásból kimaradt. Róma, 1971. Dario Detti Nyomdája
Nyisztor Zoltán: Ötven esztendő. Századunk magyar katolikus megújhodása. Bécs, 1962. Opus Mystici Corporis,
Nyisztor Zoltán: Vallomás magamról és kortársaimról. München, 1974. 2. kiadás. Ledermüller Olivér nyomdája
Pintér Jenő: A magyar irodalom története. Tudományos rendszerezés. A magyar irodalom a huszadik század első harmadában. VIII/1-2. köt. Bp. 1941. Stephaneum Nyomda
Sértő Kálmán versei. Előszó: Fiala Ferenc. Bp. 1942. Centrum Rt.
Somogyi István: A szabadkőművesség igazi arca. 1-2. köt. Bp. 1929. Apostol Nyomda. 1-2. kötet (Hasonmás: Bp. 2000. (1-2. köt.) Gede Testvérek Bt.)
A szabadkőművesség bűnei a magyarság megcsonkításában. Függetlenség Évkönyve 1935. Bp. 1935. Stádium Rt.
Szabó Dezső: A forradalmas Ady. Bp. 1919. Táltos = Táltos Könyvtár 11.
Szabó Dezső: Az elsodort falu. Kritikai kiadás. I-II. köt. Bp. 1944. Faust Imre
Szabó Dezső: Életeim. Bp. 1996. Püski Kiadó. I-II. köt.
Szabó Dezső: Megered az eső. Regénytöredék. Bp. 1931. Bartha Miklós Társaság (Új kiadás: Bp. 1996. Pesti Szalon Könyvkiadó)
Szabó Dezső: Panasz. Bp. 1922. Ferrum
Szabó Dezső: Segítség! Regény. Bp. 1926. Genius. I-III. köt.
Szász Károly: „Magyar fa sorsa”. Makkai püspök Ady-könyvének bírálata. Bp. 1927. Budapesti Hírlap Nyomdája
Szekfű Gyula: Három nemzedék és ami utána következik. 5. bővített kiadás. Bp. 1935. Királyi Magyar Egyetemi Nyomda
Szőcs Zoltán: Az aranyvonat füstje. Bp. é. n. Kairosz Kiadó
Tahy Endre: Kereszt az egyetemen. Bp. 1941. Stephaneum Nyomda
Takaró Mihály: Szabadkőművesek és Trianon. Trianoni Szemle, 2009/1. szám
Tokaji László: Eladó ország. Kolozsvár, 1913. Gombos F.-Lyceum Könyvnyomda
Tompó László, Ifj.: Mérlegen. Békéscsaba, 2010. Brusam Kiadó = Magyar Ébredés, 118., Magyar Arcképcsarnok I.
Tormay Cécile: Bujdosó könyv. 1. köt Bp. 1920. Pallas Rt. 2. köt. Bp. 1922. Rózsavölgyi és Társa (Új kiadás: Bp. 2003. Gede Testvérek Bt.)
Várkonyi Nándor: Az újabb magyar irodalom 1881-1940. Szeged, 1942. Szukits
Vécsey Aurél báró: A legújabb kor egyháztörténete dióhéjban 1800-1930. Bp. 1930. Magyar Kultúra = Katolikus Kultúrkönyvtár 11.
Zelenski Róbert, gróf: Emlékeim. Bp. 1930. Pallas Rt.
Zoltvány Irén: Erotika és irodalom. Bp. 1924. Szent István Társulat. = Szent István Könyvek 20.
Ifj. Zulawski Andor: Az új magyar irodalom problémái. Bp. 1927. Wodianer
Ifj. Zulawski Andor: Irás Adyról. Bp. é. n. „Renaissance”
Ifj. Zulawski Andor: Irodalompolitika. Új élet – új irodalom. Bp. 1929. Wodianer

Nemzeti Bulvár

Legfrissebb hírek

Az elmúlt 24 óra hírei

könyv rendelés

Tayos 1-2. - Egységesített kiadás - Dr. Gerardo Pena MattheusTayos 1-2. - Egységesített kiadás
Könyv - Bolti ár: 8 000 Ft
Internetes ár: 7 200 Ft
10% internetes kedvezménnyel
Miért szeretjük a kutyákat, esszük meg a disznókat, és viseljük a teheneket? - Melanie Joy Ph. D.Miért szeretjük a kutyákat, esszük meg a disznókat, és viseljük a teheneket?
Könyv - Bolti ár: 3 500 Ft
Internetes ár: 2 500 Ft
29% internetes kedvezménnyel
A Voynich kézirat - Dr. Stephen Skinner - Rafal Prinke - René ZandbergenA Voynich kézirat
Könyv - Bolti ár: 6 990 Ft
Internetes ár: 5 990 Ft
14% internetes kedvezménnyel
Enki elveszett könyve - Zecharia SitchinEnki elveszett könyve
Könyv - Bolti ár: 5 990 Ft
Internetes ár: 5 391 Ft
10% internetes kedvezménnyel
Hamis zászlós hadműveletek - Összeesküvés elméletek sorozatHamis zászlós hadműveletek
Könyv - Bolti ár: 1 199 Ft
Internetes ár: 1 079 Ft
10% internetes kedvezménnyel

Magyar Menedék Könyvesház

hunhir_tudosito

Mai napra rendelt

...betevő falat:


...népszokás:

Programajánló

  A HunHír barátai

  Legolvasottabb hírek

  HunHír-Tudósító

  Képtárak

  Felhívások

  Közlemények


  Az oldalon található audió, vizuális tartalmak illetve cikkek, és egyéb szövegek a szerkesztők tulajdonát képezik. Kizárólag a szerkesztőség írásos beleegyezésével másolhatók, sokszorosíthatók és terjeszthetők.
  © 2002-2018 Rockszerda
  Kapcsolat * Impresszum * Hirdetési ajánlat