HunHír.info

2019. Áldás hava 18. nap, Lilla napja.

Hunyadi Jánost Magyarország kormányzójává választják

2007. június 06.
pig@ - HunHír.Hu

1445-re az ország egyedüli királya V. László maradt, akit azonban III. Frigyes - a rendek ismételt felszólítása ellenére - nem volt hajlandó kiadni. A hatalmi vákuum betöltésére az 1446. június 6-án kezdődő pesti országgyűlés a király kiskorúsága idejére kormányzóvá választotta Hunyadi János erdélyi vajdát.

Magyar Menedék - Grandpierre

Hunyadi János a katonai ranglétrán Zsigmond uralkodása alatt kezdett gyorsan emelkedni. „Jó fegyvernökből a legerősebb vitéz, vitézből a legkiválóbb hadvezér lett.” - így jellemezte Antonio Bonfini. A kiváló férfiból később az egész kereszténység védelmezője és a török felett 1456. július 22-én Nándorfehérvárnál II. Mohamed felett fényes diadalt arató győztes hadvezér lett. Erre emlékeztet a déli harangszó. A török elleni küzdelmekben jeleskedő Hunyadi Jánost 1446-ban hat évre a magyar országgyűlés kormányzóvá választotta az akkor még gyermek V. László helyett. Kormányzói tisztsége lejárta után a király az ország főkapitányává nevezte ki. A kortársak szerint Hunyadi középtermetű, nagy erejű, vastag nyakú, nagy hajú, komor tekintetű, piros arcú ember volt. Férfiúi lelke kemény és emelkedett, tanácsa okos.

Hunyadi, a kormányzó
A király halálával az ország rendje teljesen felbomlott. A főurak úgy határoztak, hogy elismerik királyuknak Albert király utószülött fiát, a gyermek V. Lászlót, amennyiben III. Frigyes német király szabadon engedi, és a Szent Koronát is visszaadja. Addig is a kormányhatalom a főpapok és bárók alkotta testület, az országtanács kezében volt. Az országtanács tagjai 7 főkapitányt jelöltek ki maguk közül, akiknek feladata a belső béke fenntartása és az országgyűlési határozatok betartatása lett.
A főkapitányok közül a két legtekintélyesebb Újlaky és Hunyadi volt. Hunyadi hatalma a Tiszántúlra és Erdélyre terjedt ki. Gazdagságánál fogva ekkor már a királyi tanács leghatalmasabb nagyurai közé tartozott, akinek elsőbbségét a korábban Ulászló trónra kerülését elősegítő főurak szinte kivétel nélkül elismerték. Az ő politikai környezetéhez tartozott a nádor, Hédervári Lőrinc, az országbíró, Rozgonyi György, valamint Újlaky Miklós, akit a másik két hatalmas nagyúrral, Garai Lászlóval és Cillei Ulrikkal való hatalmi ellentétei Hunyadihoz közelítettek. Garai László és Cillei Ulrik annak idején Ulászlóval szemben a csecsemő V. László királyságát támogatták, és így természetszerűen szemben álltak az Ulászló körül csoportosult főurakkal.
Hunyadi azon kevesek közé tartozott, akik megbízatásukat komolyan vették, s kellő erővel és eréllyel rendelkeztek a rendeletek foganatosítására. A rend helyreállítása mellett Hunyadinak arra is volt gondja, hogy hatalmát, befolyását tovább növelje, amire a megüresedett váradi püspökség betöltése kapcsán kínálkozott lehetőség. Ez a nagy jövedelmű püspökség rangra nézve a negyedik volt a magyarországi egyházak között. Várainak és erődítményeinek mind Erdély, mind a környező területek védelmében fontos szerep jutott. Mindezek alapján érthető, hogy Hunyadinak egyáltalán nem volt közömbös, ki lesz az új váradi püspök.
A tét nagysága magyarázhatja azt is, hogy olyan joggal élt, amely nem illette meg. A főpapi kinevezés ügyében a trón betöltetlensége esetén csak az országtanács vagy az országgyűlés levelezhetett. Hunyadi megnövekedett hatalmát mutatja, hogy megkockáztatott egy ilyen lépést, melyet kevéssé leplezhetett azzal, hogy jelöltje, Vitéz János érdekében Bihar megye nemességével együtt folyamodott megerősítésért a pápához és a bíborosi kollégiumhoz. Vitéz püspöki kinevezésével - 1445 utolsó napján érkezett meg a pápai bulla - Hunyadi sokat nyert. A püspökség várai, fegyveresei a főkapitány politikájának támaszává váltak a Tiszántúlon. Vitézzel olyan valaki került a püspöki székbe, aki a török elleni összefogásnak lelkes híve volt, s aki a püspökség adta hatalmával, tudásával, tollával egyaránt Hunyadi szolgálatára állott.
Hunyadi befolyásának további növekedését jelzi, hogy a Rákos mezejére 1446 nyarán összegyűlt rendek őt választották az ország kormányzójává. 1445 végén ugyanis dolgavégezetlenül tért haza a Frigyeshez menesztett magyar követség. A követek nem tudták kieszközölni a gyermek király és a korona átadását. Mindaddig, amíg ezt nem sikerül elérniük, a király helyettesítésére, az ország törvényes rendjének biztosítására kormányzót választottak. Bár a prelátusok és bárók megválasztották Hunyadit, abba már nem egyezhettek bele, hogy a kormányrúd teljesen az ő kezébe kerüljön. Az V. László trónra kerüléséig elvileg "királyi auktoritással" rendelkező Hunyadit olyan fontos, a királyt megillető jogok gyakorlásában korlátozták, mint a birtokadományozás, a bíráskodás, a királyi jövedelmek felhasználása. A teljes királyi hatalmat a kormányzó csak az országtanáccsal együtt gyakorolhatta, ami legszembetűnőbben a bíráskodásban mutatkozott meg. A király mindig ítélkezhetett a maga személyében tanácsának jelen lévő tagjaival, Hunyadi viszont csak az országtanács élén az úgynevezett rendes nyolcadokon bíráskodhatott.
Kormányzóságának első hónapjai hadakozással teltek. 1446 novemberében hadat kellett indítania III. Frigyes ellen, akinek csapatai az ország nyugati részét sorozatos betöréseikkel nyugtalanságban tartották. A német király továbbra sem volt hajlandó unokaöccse kiadására, és az elfoglalt magyarországi területek visszaadását is csak Hunyadi ausztriai hadjárata után ígérte meg. Hunyadi még decemberben kivonult Ausztriából, hogy az új év már Havasalföldön találja. Itt a törökbarát vajdát elűzte, és megszilárdította a magyar hűbéruraságot Havasalföld felett, megerősítve ezzel egyben a déli határvédelmet is.
A királyi hatalom megerősítésében viszont nem jutott messzire. Azt azonban el kell ismerni, hogy az Ulászló halála után kiépített államszervezet ezekben az években a pártharcok és hatalmaskodások leküzdésében sikereket ért el. Ez elsősorban Hunyadi érdeme, aki a török háború érdekében 1443 óta következetesen küzdött a belső rend megszilárdításáért, és most nagyobb hatalom birtokában többet tehetett az ügy érdekében, mint korábban. Sikerült a hatalmaskodásokat némiképp korlátok közé szorítania.
Ha a bíráskodásban nem is, a királyi jövedelmek kezelésében függetlenedni tudott az országtanácstól. A királyi jövedelmeknek így is csak egy töredéke folyt be a kincstárba, nagy részük ilyen vagy olyan címen a főurak zsebébe vándorolt. Hunyadi ugyan megpróbálkozott a jövedelmek visszaszerzésével, gyarapításával, de kísérlete nem járt nagy eredménnyel. Nem is járhatott, mert amennyit az egyik oldalon elvett, a másik oldalon ugyanannyit vissza is adott, illetve vissza kellett adnia. Mert ha a "sokféleképpen leromlott és szétzüllött sókamarákat" ismét rendbe szedte és jövedelmezővé tette is, az ország összes harmincad-jövedelmét egy évre a nádornak engedte át. Bár igyekezett az adót saját embereivel beszedetni, a korábbi gyakorlatnak megfelelően az adó beszedésére egyes főuraknak is adott megbízásokat, amiből a kincstárnak nem sok haszna származott. S ha kedvezett is a városoknak, támogatta kereskedelmük és iparuk kibontakozását, arra már nem volt képes, de gondja sem igen volt rá, hogy a megelőző években főúri fennhatóság alá került városokat visszaszerezze a koronának.
Hunyadi János hatalmas ősök, fényes tudomány s a latin nyelv ismerete nélkül a legmagasabb polcra tudott emelkedni. A mély vallásossággal párosult hazafiság e nagy képviselője nemcsak népének, de családjának is szolgált, amelynek roppant kiterjedésű birtokokat hagyott. Vezéreszméje az volt, hogy Európát a keresztény hatalmak támogatásával megtisztítja a «hitetlen» törököktől. Ezt ugyan nem tudta végrehajtani, de annyit elért, hogy az oszmán hatalmat a Duna vonalától visszaszorította a Balkánig, felszabadította a Duna és Balkán közötti keresztény tartományokat s Magyarországról 70 évre hárította el a török invázió veszedelmét. Ezáltal hazánkat a nyugati keresztény kultúra védbástyájává tette. Mint hadvezér kitűnt személyes vitézségével is. De inkább eszével, mint kezével harcolt. Őstehetségével a hajdani rendetlen, féktelen néptömegekből kitűnően szervezett, pontosan fegyelmezett hadakat tudott szervezni. Az előre megállapított tervek, a legaprólékosabb körülmények figyelembe vétele (vidék, népesség, időjárás, termés stb.), a gyors változásokra berendezett csatarendek, mind kiváló hadászati tehetségére vallanak. Hunyadi, belátva a banderiális hadnak, az önkéntes nemzeti felkelésnek elégtelenségét és gyakori megbízhatatlanságát, nélkülözve egy összetartó erős gyalogságot is: magyar zsoldos sereget kezdett toborozni, melynek költségét eleinte önmaga, így a hosszú vagy bolgár hadjáratban, majd az országgyűléstől kivetett adóval fedezte. Ezzel útját egyengette a honvédelmi rendszer reformjának is, amely majd utóda, Mátyás alatt bontakozik ki és mutatkozik meg teljes erejében.

Pallas Nagylexikon - mult-kor.hu/rubicon

Nemzeti Bulvár

Legfrissebb hírek

Az elmúlt 24 óra hírei

könyv rendelés

A hit legnagyobb rejtélyei - Összeesküvés elméletek sorozatA hit legnagyobb rejtélyei
Könyv - Bolti ár: 1 399 Ft
Internetes ár: 1 199 Ft
14% internetes kedvezménnyel
Ady Endre és a Nyugat - keménytáblás - Raffay ErnőAdy Endre és a Nyugat - keménytáblás
Könyv - Bolti ár: 3 990 Ft
Internetes ár: 3 591 Ft
10% internetes kedvezménnyel
Göbekli Tepe és a Szfinx misztikuma csomag - 2 könyv együtt kedvezménnyel - Andrew CollinsGöbekli Tepe és a Szfinx misztikuma csomag - 2 könyv együtt kedvezménnyel
Könyv - Bolti ár: 10 980 Ft
Internetes ár: 7 990 Ft
27% internetes kedvezménnyel
A magyar középkor csatái - Weiszhár Attila - Weiszhár BalázsA magyar középkor csatái
Könyv - Bolti ár: 3 360 Ft
Internetes ár: 2 856 Ft
15% internetes kedvezménnyel
Nincs kegyelem DVD - Matúz GáborNincs kegyelem DVD
DVD - Bolti ár: 3 800 Ft
Internetes ár: 2 990 Ft
21% internetes kedvezménnyel

Magyar Menedék Könyvesház

hunhir_tudosito

Mai napra rendelt

...betevő falat:


...népszokás:

Programajánló

  A HunHír barátai

  Legolvasottabb hírek

  HunHír-Tudósító

  Képtárak

  Felhívások

  Közlemények


  Az oldalon található audió, vizuális tartalmak illetve cikkek, és egyéb szövegek a szerkesztők tulajdonát képezik. Kizárólag a szerkesztőség írásos beleegyezésével másolhatók, sokszorosíthatók és terjeszthetők.
  © 2002-2019 Rockszerda
  Kapcsolat * Impresszum * Hirdetési ajánlat