„Miért van az egyház a szabadkőművesek társasága ellen?”

2017. június 27. 16:13

Ifj. Tompó László - Hunhír.info

1738-tól a pápák rendre elítélték a szabadkőművességet. Nem véletlenül, tehetnők hozzá. A tizenkilencedik századtól a hazai katolikus sajtótermékeknek is állandó témája volt a szabadkőművesség hol nyílt, hol burkolt egyházellenessége, vallásgyűlölete.

Elég ehhez fellapoznunk az Alkotmány, Credo, Ferences Közlöny, Katholikus Hitvédelmi Folyóirat, Katholikus Nevelés, Katolikus Szemle, Magyar Állam, Magyar Kultúra, Magyar Sion, Mária Kongregáció, Religio, Rózsafüzér Királynéja, Új Magyar Sion egykorú évfolyamait, vagy azon akár magyar, akár külföldi katolikus papok könyveit, melyek nem győzték megkongatni a vészharangot a szabadkőművesség terjeszkedése miatt.

Most egy ilyen – káté formában megírt – műből idézünk. Íme:

„Kifogás

Miért van az egyház a szabadkőművesek társasága ellen? Az átok villámát szórja reájuk és kiközösít minden tagot; pedig ez a rend jótékony rend, a barátság és emberszeretet előmozdítására!

Válasz

1. Első sorban ez a rend titkos társulat és mint ilyen már igen gyanús.

2. Ez a rend legalábbis vallástalan rend és ezért veszélyes minden katholikusra nézve; a katholikus, ki huzamosabb ideig tagja ezen társulatnak, bizton elveszti hitét; olyanná lesz, mint társulata, vagyis vallástalan.

Ez a rend egyenesen ellensége a vallásnak és arra tör, hogy mindenek előtt a katholikus egyházat megsemmisítse. Bebizonyította ezt Gruber a szabadkőművességről írt könyvében.

A szabadkőművesség célját világosan kimondja az olasz nagypáholy közlönye, a Revista Massoneria Italiana, mely „a leghatalmasabb nagymester” írásbeli engedélyével jelenik meg: A cél minden királyságnak, minden trónnak lerombolása; az eszköz ehhez a pápaság és minden kinyilatkoztatott vallás megsemmisítése (Riv., 1889, 4. l.; 1886, 378. l.), az állam gyökeres elvilágiasítása, az iskola világisága, a keresztény család és minden tekintély lerontása. (Ugyanott.) A papság „a kőművesi haladás legnagyobb gátja”. (1891, 132. l.)

A pápaság az „ősi ellenség”. (1889, 138. l.) Minden kinyilatkoztatott vallás „méreg a népek számára”. (1890, 139. l.) „A katekizmusból való bárminő oktatást ki kell tiltani az iskolából.” (1892, 231. l.)

A szabadkőművesek programját tisztán kifejti „A pápai egyház és a szabadkőművesség. Szabadkőművesi felelet a pápai encyklikára” (Lipcse) című irat: Az egyházi tekintély szétrombolása; az egyház és iskola teljes elkülönítése; mindenféle vallástanítás eltörlése; nők emancipációja.

XIII. Leó pápa 1884. április 20-án újból ünnepélyesen elítélte a szabadkőművességet. Ezzel minden katholikus, a ki szabadkőműves lesz, exkommunikálva van, vagyis a katholikus egyházból kizáratik.

A szabadkőművesség Magyarországon nem lép föl oly veszedelmesen és nem is oly veszélyes, mint a déli országokban, Olasz-, Francia-, Spanyolországban és Portugálban. Mindazonáltal minden ország páholyai titkos nemzetközi szövetségben állanak és ha külsőleg zászlajukra a „Humanitás” jelszót írják is, ez alatt végső vonalban mégis csak a vallás, főképp a katholikus egyház elleni hangot értik.

„Minden bizonnyal humanitárius” – de vallástalan törekvéseket mozdítanak elő, a testvérek támogatják egymást a szükségben. Eztek csalogató eszközök, jelöltek toborzására. A szocializmus végtére a szabadkőművességben gazdag szövetséges társat fog találni.” (V. ö. Gruber H.: „Der giftige Kern.”)”

(Brors X. Ferenc SJ: A keresztény hitvédelem ABC-je. Fordította J. Kovács Lajos csanádegyházmegyei áldozópap. A Csanádegyházmegyei Hatóság jóváhagyásával. Temesvár, 1903. Csanádegyházmegyei Könyvnyomda. 483-486. old.)

Ez az idézet is mutatja, hogy akkoriban a katolikus papság igencsak jártas volt a korviszonyokban. Pláne a jezsuita atyák. Ebben persze semmi meglepő nincs. Abban viszont annál inkább, hogy jó ideje éppen ők hallgatnak talán legjobban a klérus soraiból a valódi szabadkőművességről, vagy ha mégis e témában nyilatkoznak, sokszor olybá tűnik, mintha nemhogy jezsuiták, hanem szimplán keresztények sem lennének.

Nem sorolok most itt neveket, hiszen nem egyesek kipellengérezése a cél természetesen, hanem egy fájó korjelenség (írhatnék akár kórjelenséget is) észrevételezése. Értse, aki érteni tudja.

© HunHír.info - www.hunhir.info