- HUNHÍR.info - http://hunhir.info -

Pusztaszentmihály, 1849. augusztus 25.

Clamm-Gallas cs. kir. altábornagy jelentése az erdélyi polgári – és katonai kormányzóságnak a Kazinczy-hadtest zsibói fegyverletételéről és Kolozsvár megsarcolásáról.

***

Van szerencsém excellenciádat értesíteni, hogy a hadtestem e hó 23-án elindult Kolozsvárról, hogy egyetértésben a Grotenhjelm altábornagy parancsnoksága alatt álló orosz hadtesttel a Zsibónál Kazinczy és Gál Sándor vezetésével összegyűlt 15-18 000 főnyi felkelő ellen működjem. Tegnap érkeztem be Pusztas[zen]tmihályra, ahol már számos felkelőcsapat jött elém, akik elmondták, hogy a Zsibónál található valamennyi magyar-lengyel csapat a fegyverek letétele után szétszéled. Grotenhjelm altábornagy úrtól később azt az értesítést kaptam, hogy a felkelőknek szándékában áll a fegyverek letétele, azonban még nem értenek egyet valamennyi velük szembe állított feltétellel. Egyidejűleg értesített, hogy ma reggel a lovasságával és némi gyalogsággal Zsibóra megy, hogy hódolásra kényszerítse őket. Én is hasonlót tettem, amennyiben két lovasosztályt oda küldtem és a hadtesttel Pusztas[zen]tmihályon maradtam.

Éppen ekkor érkezett hozzám Kazinczy magyar tábornok levele, amelyben ismerteti, hogy ő a csapataival az orosz császár őfelsége egy képviselője előtt hadifogolynak nyilvánítva letette a fegyvert, és most várja Grotenhjelm altábornagy parancsait.

Ezt azzal a megjegyzéssel hozom excellenciád tudomására, hogy ezzel kapcsolatban Grotenhjelm altábornagytól e pillanatban még semmit se tudok, értesítését azonban óránként várom. Azután megkezdem a visszavonulásomat Kolozsvárra.

Az igen rossz szellemű Kolozsvár városára 200 000 f[orint] hadisarcot vetettem ki. Ha excellenciád nem tesz észrevételt ellene, akkor ennek az összegnek a behajtását, ha szükséges, minden eszközzel megvalósítom.
Ramberg altábornagy úr a tudomásomra hozta, hogy ő a továbbiakig a hadtestének 3 dandárával Déván áll. E hadtest 4. dandára a Bánátba vonult*.

***
HL 1848/49: 44/136.
A KAW-ban levő német nyelvű, eredeti tisztázat gépelt másolatának fordítása.
Egykori bécsi jelzet: KAW 141. fasc. 1849 – VII – 63.
* A küldő neve nincs feltüntetve az iraton. Az eseményt feltehetően Clamm-Gallas altábornagy jelentette az erdélyi polgári- és katonai kormányzóságnak.