HunHír.info

2019. Fergeteg hava 17. nap, Edömér napja.

Hívogató

2006. március 30.
Pap Gábor, HunHír.Hu

Minden ellentétes híreszteléssel szemben tudnunk kell: a Szent Korona által képviselt jogrend nem időleges érvényű! Ahogy tegnap érvényes volt, úgy érvényes ma is, holnap is, amíg emberi közösségek emberhez méltó életet akarnak élni a földön. Ne felejtsük el: a világ egyetlen szent jelzővel megtisztelt koronájáról van szó! Viselője, a magyar király pedig az egyetlen uralkodó a világtörténelemben, aki az apostol minősítést jogosan viselheti. Ilyen formán a rend, amely a Szent Korona felségterületén érvényesül, a világmindenség - magasztosabban szólva a Teremtő - rendje.

Menedék - Baráthosi

Ki hív meg kit és mire?
Te, Ember- és Honfitársam, tenmagadat, a felismert Igazság szolgálatára és érvényesítésére. Sem fizikai, sem erkölcsi kényszer ebben kívülről nem befolyásolhat. Csakis belső késztetésre mozdulj! Ha ilyet nem érzel, tekintsd tárgytalannak ezt a hívogatást.

Valószínűleg tudod, mégsem árt figyelmeztetni rá: kétféle embertípus és ennek megfelelően kétféle társadalom-modell működik emberlétünk kezdetétől a világban. Mint egyének másokért vagy másokból (mások rovására) élhetünk. Az első esetben két-két ember vagy embercsoport között minden fajta küzdelem csakis egymásért folyhat. A tétje pedig az, hogy a másik félben szunnyadó értékeket felszínre hozza, kibontakoztassa. Az ilyen küzdelemnek nincs vesztese, győztesnek pedig az a fél mondhatja magát, aki a másikat maga fölé tudja emelni. A mi mondai őstörténetünkben ezt a küzdelemtípust Hunor és Magyar életvitele példázza.

A másik esetben a küzdelem az egyéni, illetve csoportérdek kíméletlen érvényesítésére irányul. Az erkölcs ebben semmiféle szerepet nem játszik. Az érdek pedig a következő stratégiát diktálja: tudd meg, ki lehet jobb nálad, és idejében semmisítsd meg! Az ilyen típusú küzdelemből szükségszerűen a rosszabbik fél kerül ki győztesen, az áldozat pedig az ártatlan testvér lesz. Példa rá a bibliai Káin, illetve az indoeurópai hagyomány ugyancsak testvérgyilkos Romulusa. Ha az emberiség ezt a viselkedésmodellt érvényesíti mindennapi gyakorlatában - ma, sajnos, ezt tapasztaljuk mind a gazdasági, mind a politikai életben! - a leépülése feltartóztathatatlanul bekövetkezik. A mások rovására történő érdekérvényesítés ugyanis az állatvilág jellemző viselkedés-modellje, nem az emberé. Ezen az úton legfeljebb a főemlős (a majom) szintjéig lehet eljutni a törzsfejlődésben. Ha pedig történetesen emberősöktől származunk, óhatatlanul ide csúszunk vissza.

A társadalomszerveződés kétféle alaptípusa ezek szerint így alakul:

Ha a káini-romulusi modellt akarom érvényesíteni, mindenek előtt zárt rendszereket kell képeznem az emberközösségeken belül. Ilyen zárt rendszer lehet egy termelő-üzem, egy iskola, egy energiaszolgáltató vagy hírközlő rendszer, de ilyen lehet egy természetellenes határok közé kényszerített ország is. Ebben azután egyenlő működési esélyeket kell biztosítanom a másokért élő és a másokból élő egyedeknek... (Lényegében véve az oszd meg és uralkodj elv gyakorlati alkalmazásáról van itt szó.)

Legyen példa a zárt rendszerre a tyúkudvar, benne az egymásért élő egyedek a baromfiak, a rajtuk élősködő egyedek a rókák. Belátható, mi lesz a baromfiudvar sorsa, ha jogegyenlőséget hirdetünk meg a tyúkok és a rókák között. Az ilyen társadalmi rendszert hagyományosan demokráciának nevezzük, és magyarra ezt a szót népuralomnak fordítjuk. Valójában azonban ebben a működési modellben - akár a jelenkori, akár a múltbeli gyakorlatot nézzük - nem a nép, hanem az arc nélküli alattvalókból összeverődött tömeg a jogok gyakorlója. Ez azt jelenti, hogy egy élősködő senkiházinak ugyanolyan mértékű a beleszólási lehetősége az államügyek intézésébe, mint annak az egyénnek, aki egy élet önfeláldozó munkájával építi, gyarapítja a közösséget. (Újabb időkben a helyzet annyival romlott, hogy a demokrácia "népi"-ből "gépi"-be fordult át, amennyiben egy-egy választás közhírré tett végeredménye elvileg korlátlan mértékben manipulálható a gépi adatfeldolgozás "jóvoltából".)

Az ilyen típusú társadalom működését az ún. Gresham-törvény szabályozza. Eszerint - lexikon-adat, érdemes utánanézni! - "ha egy országban egyidejűleg kétféle pénznem van forgalomban, törvényszerű, hogy a rosszabb szorítja ki a jobbat". Belátható: itt a káini modell érvényesüléséről van szó a pénzvilágban. A tétel érvényessége azonban nem áll meg a pénzvilág határán, ha-nem minden olyan zárt rendszerre (!) érvényes, amelyben egyidejűleg kétféle értékrend van forgalomban. A "másság" ilyenformán közvetlenül érdekelt abban, hogy minden vitás kérdésben a rosszabbik (az erkölcsileg alacsonyabb rendű) megoldást válassza, mert csak így tud sikerre vergődni.

Az egymásért vállalt küzdelem jegyében működő társadalomban nem a tömeg-uralom, hanem a magasabb elvek által irányított rend (idegen szóval hierarchia, vagyis szent uralom határozza meg az egyedek, illetve a kisebb-nagyobb közösségek egymáshoz való viszonyát. Az ilyen működésrendű társadalomban minden és mindenki ott és addig jut szerephez, ahol és ameddig a képességeit a legszerencsésebben, illetve legeredményesebben tudja kamatoztatni - a köz javára.

Tudnunk kell: a teremtett világ - tudományos szakszóval: az Univerzum - nem demokratikus, hanem hierarchikus rendben működik. Ha a társadalom hosszabb távon egészségesen akar működni, a saját működésrendjét ehhez a tágabb, őt is magában foglaló egyetemes rendhez kell igazítania.

A hierarchikus rendszerű társadalomműködést egyetlen igazi veszély fenyegetheti, és az ellenzői minden esetben erre hivatkozva is támadják. A zsarnoksággá fajulás veszélyéről van szó. Ez akkor következik be, ha a "szent uralom" kulcsfontosságú pozícióit - kakukkfiókákként - hatalmi tébolyban szenvedő önjelöltek vagy minden-re elszánt maffiavezérek kaparintják meg. Az emberiség egyetemes történetében egyetlen olyan társadalomszerveződési modellt ismerünk, amelyik a hierarchia keretei között hathatósan el tudja hárítani a zsarnokságba torkollás veszélyét. Ez a Szent Korona működési elve, illetve ennek az elvnek az érvényesülése a napi gyakorlatban.

A Szent Korona felségterületén a jogok forrásaként nem hús-vér személy (a mindenkori király) tételeződik, hanem maga a Szent Korona, mint személyfölötti élő minőség. Ilyen módon ezeknek a jogoknak a kisajátítása és a velük való visszaélés elvileg is, gyakorlatilag is lehetetlenné válik. A Szent Korona jogainak érvényesítése nem egyetlen személyre, a királyra hárul, hanem egyenlő arányban foganatosítja azokat a nemzet és a király. Így mind a tömeguralomba, mind a parancsuralomba csúszás lehetősége kiküszöbölődik.

Nem a magyarságnak, hanem az emberiségnek a létérdekei diktálják a Szent Korona felségjogainak helyreállítását!

Minden ellentétes híreszteléssel szemben tudnunk kell: a Szent Korona által képviselt jogrend nem időleges érvényű! Ahogy tegnap érvényes volt, úgy érvényes ma is, holnap is, amíg emberi közösségek emberhez méltó életet akarnak élni a földön. Ne felejtsük el: a világ egyetlen szent jelzővel megtisztelt koronájáról van szó! Viselője, a magyar király pedig az egyetlen uralkodó a világtörténelemben, aki az apostol minősítést jogosan viselheti. Ilyen formán a rend, amely a Szent Korona felségterületén érvényesül, a világmindenség - magasztosabban szólva a Teremtő - rendje.

Még néhány fontos tudnivaló. Minden ember, születésétől fogva egyszerre kétféle időnagyságrendben él. Mint egyén, egy 365-66 napból álló ún. "kis évben", mint valamely nemzet fia, egy kereken huszonhatezer kis évből álló precessziós vagy "nagy Nap-évben". (Ezek nem asztrológiai, hanem asztronómiai, azaz szigorúan tudományos megalapozottságú adatok!) A magyar Szent Korona is ebben a kétféle nagyságrendben fejti ki a maga közjogi tevékenységét, amikor egyrészt a precessziós nagyságrendben élő nemzetre, másrészt a "kis éves" időkerethez kötött egyénre, a királyra - hangsúlyozottan így, együtt - bízza a benne megtestesülő jogok gyakorlását. A két tényező közötti összhang a hierarchia, azaz a "szent uralom" zökkenőmentes érvényesülésének záloga.

Ez az összhang jellemezte a magyar királyság működését az Árpád-ház (eredetibb nevén a Turul-dinasztia) uralma alatt, majd kisebb megszakításokkal egészen Mátyás király haláláig. A Habsburg-korszakban ez a harmónia végzetesen megbomlott. Az egyensúly az egyszemélyi joggyakorlás, magyarán a parancsuralom irányába tolódott el. A nemzet, mint a "Szent Korona teste", kiiktatódott a hatalom tényleges gyakorlásából, az országlakosok pedig, mint a "Szent Korona tagjai", kényre-kegyre kiszolgáltatott alattvalóivá silányultak az idegenszívű zsarnokoknak. Tapasztalati tény: ez az állapot mind a mai napig érvényben maradt, és országhatároktól függetlenül egyforma súllyal nehezedik a magyarságra.

Mindamellett tudnunk kell: ősi és mindez ideig jogszerűen nem módosított törvényeink értelmében a történelmi Magyarország teljes területe ma is a Szent Korona elidegeníthetetlen tulajdona, amelyből egy talpalatnyi földet sem lehet kisajátítani vagy áruba bocsátani. Ilyen módon a külföldről becsalogatott földvásárlók, illetve az erőszakosan behajtott idegen telepesek legfeljebb ideiglenes haszonélvezői lehetnek az általuk birtokba vett földterületeknek, valamint a hozzájuk tartozó ingó és ingatlan javaknak. A Szent Korona jogrendjének - várhatóan a közeljövőben történő - helyreállítása esetén azonban valamennyi jogszerűtlenül eltulajdonított földterület és vagyontárgy ellenszolgáltatás nélkül visszaszáll jogos tulajdonosára, a magyar Szent Koronára.

Eddig a felismerések. De vajon elég-e felismerni az igazságot?

Én már döntöttem. Mint a Szent Korona tagja, vállalom a benne és általa megtestesülő "szent uralmat", és mindent megteszek annak érdekében, hogy érvényre is juthasson a Szent Korona felségterületén, földrészünk szívében, a Kárpát-medencében. Elismerem, hogy minden becsületes ember, aki hasonló szándékot nyilvánít ki, nekem testvérem, függetlenül attól, milyen nyelven beszél, milyen a bőrszíne, a vallása, a nemzetisége. Egyetlen nagy családhoz tartozunk, egymásért élünk.

Szent Koronánk képrendje, benne a két ingyen gyógyító szent orvossal, királynak és nemzetnek egyforma hangsúllyal példázza: mi nem hódítani, hanem gyógyítani igyekszünk, az élet minden területén. Mert a világ ma nagyon beteg. És nem mutatósnál mutatósabb ígéretekkel, csakis személyes jó példával orvosolható.

Ilyen irányú szándékomnak a kinyilvánítója ez a pár mondat.
Keresem azokat az embertársaimat, akiknek hasonló a szándékuk, mert tudván tudom: egyetlen esőcsepp, magára hagyva, sohasem érheti el a tengert. Csak ha egyesülni tud a társaival, a többi esőcseppel. Így lesz belőlük előbb erecske, majd patak, folyó, folyam... És akkor - de csakis akkor! - minden földi akadályt legyőzve célba érhet az egyetlen cseppecske is.

Az utat azonban nemcsak megtalálni kell. El is kell indulni rajta.

Úgy legyen!

Végül magamnak teszem fel a kérdést, és - ha szükségét érzem - magam, magamnak válaszolok rá.

Mit jelent nekem, személyesen az, hogy a Szent Korona uralmi rendjében élhetek? Hogyan élem meg ezt? Mit várok ettől a rendtől a magam, családom, nemzetem és az egész emberiség sorsának jobbra fordulása ügyében, és magam mivel kívánok hozzájárulni ahhoz, hogy ennek a "szent uralomnak" a keretében a kívánt jobbra fordulás be is következzék?(Az írás megjelent az Ősi Gyökérben)

Nemzeti Bulvár

Legfrissebb hírek

Az elmúlt 24 óra hírei

könyv rendelés

Trianon Múzeum történelmi falinaptára 2019
Trianon Múzeum történelmi falinaptára 2019
Naptár - Bolti ár: 3 600 Ft
Internetes ár: 3 600 Ft
0% internetes kedvezménnyel
Korunk földkérdése, létünk a tét - prof. Tanka EndreKorunk földkérdése, létünk a tét
Könyv - Bolti ár: 3 500 Ft
Internetes ár: 2 975 Ft
15% internetes kedvezménnyel
A hunok Indiában - 3. bővített kiadás - Aradi ÉvaA hunok Indiában - 3. bővített kiadás
Könyv - Bolti ár: 2 950 Ft
Internetes ár: 2 508 Ft
15% internetes kedvezménnyel
A magyarság sorsdöntő államalapításai - 4 kötet egy könyvben! - Badiny Jós FerencA magyarság sorsdöntő államalapításai - 4 kötet egy könyvben!
Könyv - Bolti ár: 9 990 Ft
Internetes ár: 7 990 Ft
20% internetes kedvezménnyel
GMO - A pusztítás magjai - F. William EngdahlGMO - A pusztítás magjai
Könyv - Bolti ár: 3 990 Ft
Internetes ár: 3 490 Ft
13% internetes kedvezménnyel

Magyar Menedék Könyvesház

hunhir_tudosito

Mai napra rendelt

...betevő falat:


...népszokás:

Programajánló

  A HunHír barátai

  Legolvasottabb hírek

  HunHír-Tudósító

  Képtárak

  Felhívások

  Közlemények


  Az oldalon található audió, vizuális tartalmak illetve cikkek, és egyéb szövegek a szerkesztők tulajdonát képezik. Kizárólag a szerkesztőség írásos beleegyezésével másolhatók, sokszorosíthatók és terjeszthetők.
  © 2002-2019 Rockszerda
  Kapcsolat * Impresszum * Hirdetési ajánlat