HunHír.info

2019. Áldás hava 19. nap, Kamorka napja.

Isten születése

-Könyvrészlet-

2009. október 19.
HunHír.Hu

Dicsőség és Öröklét Hőseinknek, kik értünk haltak önzetlenül és férfiasan, kik szívükben legyőzték a halál rémét, amelyet a Gonosz próbált bennük elültetni, tagadva Isten Lelkének Halhatatlanságát és a lélek, az erkölcs felsőbbrendűségének nagyságát a testiséggel szemben!

Menedék - Baráthosi

(In memoriam SS86H)

„Vedd észre: a Gonosz a testeden keresztül tartja fogva a lelked, becsületed, hited!
A megtestesült Gonosz itt él közöttünk és hatalmát, jólétét fitogtatva kényszerít értékrendje elfogadtatására, utánzására, mert csak afölött van hatalma, eszköze a pénz.
A pénz, a bankok, a hitel, a korrupció és az anyagiasság láncszemei a rabigádnak
Ezek nem emberi értékek!
Ezek csak hitvány külsőségek a belső üresség eltakarására!
Nézd a sólymot, a sast, a karcsú és piciny, törékeny fecskét!
Még a fejüket sem fordítják arra....magasan szárnyalnak, a hitük az erejük...
Pedig élesen látnak, de tudják igazából, hogy a talmi csillogás mögött nincs semmi.
Tanulj az Ég Madaraitól!
A darumadár ha őrködik, követ vesz a csőrébe, ha elaludna, a leeső kő jelzi azt. Felelősség.
(Ezért van darutoll a csendőrök sisakján...)
A kolibrit, ha megfogod, inkább meghal. Szabadságvágy.
A fecske, ha elindul a tenger felett Afrikába, csak reménykedhet, hogy megérkezik. Hit.
A sarki csér csak a sarkvidékeken él és évente átrepüli kétszer a Földet. Hűség.
Tanulj az Ég Madaraitól: felelősség, szabadságvágy, hit, hűség.
Ezek az örök értékek!”


Szeretet, boldogság, alkotás, jólét, harmónia és isteni tökéletesség az egyik oldalon.
Az Isten megteremtette saját képmására az embert lélekkel, erkölccsel és szeretettel, szerelemmel...
Fény és Élet. Teremtő. Alkotás: ember a neve.

Gyűlölet, boldogtalanság, nyomor, káosz és ördögi aljasság a másik oldalon.
A Gonosz megteremtette az ember képmására (!) a gonoszt, embertelenséggel, léleknélküliséggel, erkölcstelenséggel és perverz életélvezettel és olthatatlan gyűlölettel...
Sötétség és Halál. Sátán. Pusztítás: zsidó a neve.
(A „héber” szó jelentése: idegen, kitaszított, kiválogatott, satnya = emberidegen....és minden, amit az ember, az emberiesség képvisel.)

Nem árt, ha tudjuk, hogy kinek mit köszönhetünk...és mit várhatunk tőle!

A két behatás között vajúdik a keverékek, gyökértelenek és akaratgyengék népes tömege, amely hol erre, hol arra hajlik alamizsnáért, jellemtelenül és gyáván, önzően tengetve nagyra tartott, de valójában névtelen porszem életét, amelynek egyetlen célja van: egy utód, amely talán nem lesz annyira hitvány „ember”, mint ő és egyszer ordítva széttépi a rabláncait!

Dicsőség és Öröklét Hőseinknek, kik értünk haltak önzetlenül és férfiasan, kik szívükben legyőzték a halál rémét, amelyet a Gonosz próbált bennük elültetni, tagadva Isten Lelkének Halhatatlanságát és a lélek, az erkölcs felsőbbrendűségének nagyságát a testiséggel szemben!
A Gonosz csak a testüknek árthatott, de tetteik az örökkévalóságban viszhangzanak és elpusztíthatalan szellemiségük és lelkük, új testekre találva viszi tovább az eszmét, a hitet!
Halálukkal bizonyították a rendíthetetlen hitüket, Istenükben és Igazságukban!
Ők... mi vagyunk!

„Hűségem (erkölcsöm) a becsületem!”: állt a fegyvereikbe vésve.

Istenünk mihozzánk született, magyar nőhöz és magyar nyelven beszélt, mert nyelvünk, gondolataink és lelkünk az Istenek Nyelve és Lelke....ez kötelez minket örökös és rendíthetetlen harcra a Gonosz ellen, Isten dicsőségére itt a Földön!
Érte, értük, értünk, magunkért és a még meg sem született pici lelkeinkért, az életért!

„Aki a rabszolgaságba születik, annak a rabszolgaság a normális, és ez a nem normális!”
Ezt érezzük most!
Ezt egyszerre kellene éreznünk!
Ezt Istenünk ültette belénk, hívó szavára mozdulnunk kell! Ez az Isteni Parancs!
(Keresd a „Megoldást!”)

A hit mértékegysége a szenvedés.
Sok szenvedés, mondhatnám, hogy rettenetesen hosszú időn keresztül, kilátástalanul, megalázóan, jogfosztottan és kegyetlenül magunkra maradottan...
Az országunk és népünk mutatja ennek lépcsőfokait és benne mi magunk, mint hitünk alkotóelemei, magyarságunk hordozói.
Nincsen egyetlen nép a miénken kívül, amely jóságáért, osztatlan jóindulatáért és befogadó szeretetéért ennyit szenvedett volna, mint mi.
A mi hitünk világméretű, megingathatatlan és elpusztíthatatlan, bolygóközi!
Istenünk fenn, a távolban keringő bináris Napunkon látja ezt és figyelmeztetésül elküldi hozzánk fiát, Nimródot, ki üzenetet visz a Gonoszhoz: „A Sorso(d)tok megpecséltetett!”
A Gonosz emberszerű kitaszítottjai, zsidói (kiválogatottjai) aljasul megöletik...

Később a nevét és történetét meghamisítják és a mai napig ezt úgy mutatják be, mint áldozatukat az emberiségért, azért az emberiségért, amelyen parazita módon élősködnek és minden lehetséges eszközzel, levegővételükkel és szennyes ölelésükkel csak mérgezik, fertőzik és züllesztik.
Ők ezt vallásnak nevezik, mert a vallásuk a gonoszság és a megrontás, az erőszakos halál.
Ennek a kézikönyvei a Talmud, a Sulhan Aruck és a Tora.
Ezek a többgenerációs aljas gonoszságok és rosszindulatú baromságok tankönyvei és útmutatói. Ez az ő „kultúrájuk”!
Terjesztőik a rabbik, a zsidók, a marannusok (álzsidók), prozeliták (kikeresztelkedett, de valójában szintén zsidók) és flepzsidók (bolsevik, kommunista zsidók), a kevertetett félemberek, a korrupt, jellemtelen pénzéhes aljaemberek és nem utolsósorban maga a biológiai kapcsolat, amely a patkányénál is alacsonyabb morális szintre viszi le a fajtiszta emberiséget!
Ez a legkárosabb: már a fogantatás pillanatában eldőlt a sorsuk...
Az így született utódok nem éreznek szeretet és tiszteletet szüleik iránt, szavaikat, tanításaikat semmibe veszik és kigúnyolják, pökhendi nagyhangú beképzeltséggel, mert már felfogni sem tudják a gondolatok igazi értelmét és összefüggéseit.
Ők a fogyasztók, az anyagcsere-emberek és mindent csak ezen keresztül látnak, értékelnek.

A tévén nevelkedett erkölcsű és a szexet a szerelemmel összekeverő, tisztázatlan személyiségű és csak az orálisan bejuttatott tudásanyagból gondolkozó fogyasztóknak hívnám fel a figyelmét arra, hogy az ő tevékenységük Istenével nem téveszthető össze.
Az Istenek ugyanis a következő módon lépnek be világunkba...


„HIC VINCENDUM AUT MORIENDUM EST”
( I.)

A mi Istenünk születése:

A KULCS, amely múltunkban van kódolva, de a jövőbe mutat és ezért elrejtették előlünk.

„ÉN-LIL”, a „Világ Világossága” és fia, akit a „Világ Világossága Fiának” neveztek, Nimród ( NIBURTA) lelke az ORION csillagképben lakozik és innen vigyáz az ő népére, kinek törhetetlen erejét a HIT adja.
Nimrud, NIMRÓD-JÉZUS születését a British Múzeum „Codex Arundel 404” jelzésű okmánya ( Liber de Infantia Salvatoris ) így írja le:
( A Mária szülésénél segédkező szülésznő beszél):
„Amikor bementem, hogy a hajadont megvizsgáljam, úgy találtam, hogy arcát az ég felé fordította és imádkozott. Hozzáérve mondtam neki: - Mondd lányom...nincs-e valami szerencsés kellemetlen érzésed, vagy nem fáj-e valami...?
Ő csak folytatta imáját és mint egy sziklakő, mozdulatlan maradt, mintha semmit sem hallott volna. Amikor eljött az óra – megnyilatkozott Isten ereje. A hajadon, aki az égre szegezte tekintetét, mintha teljében lévő szőlőtővé változott volna és amikor megjelent a FÉNY, dicsérte AZT, akitől megáldatott. A gyermekből sugárzott a FÉNY – épp úgy, mint a Napból... Ez a Fény úgy született, miként a harmat az égből leszáll a földre.
A csodálkozás kábulata töltött el, és elfogott a félelem, mert szemem odaszögeződött ahhoz a ragyogáshoz, mely a most született Fényből áradt... És ez a Fény egyre jobban sűrűsödött, gyermekformát vett lassan addig, míg olyanná lett, mint egy emberi csecsemő. Ekkor bátorságot vettem, lehajoltam, megfogtam, nagy vigyázattal karomba vettem és az volt a csodálatos, hogy semmi súlya nem volt, annyi se, mint egy újszülötté.
Megvizsgáltam és láttam, hogy testén nincs nyoma a szülésnek. Tiszta volt, könnyű és ragyogó. Mialatt én azon csodálkoztam, hogy nem sír; mint a többi újszülött, ő pislogva nézett – majd kedvesen rám mosolygott, rám nézett és a szeméből olyan nagy fényesség áradt, mintha villám lenne. Amikor a hajadont megfogtam – szűznek találtam. Nemcsak a szülésnek nem volt nyoma, de férfi sem érintette őt soha. (73-74-75)”


(Badinyi Jós Ferenc: Táltos Isten” című könyvéből, amelyet nagy szeretettel ajánlok minden érdeklődőnek!)

( II. )


„A GONOSZ LEGNAGYOBB HAZUGSÁGA, LÉTÉNEK TAGADÁSA!”

„SEMMI SEM SÉRTŐBB EGY ZSIDÓ SZÁMÁRA, MINT AZ IGAZSÁG!”


A „KOL NIDRE” egy jellegzetes zsidó „ima”. Ahogy a zsidóság sem vallás, úgy az ima sem ima. Ez egy, csakis erre a népcsoportra (hurry) jellemző aljas gyűlölködés, természetesen vallásszerűen!

A „KOL NIDRE” ( A Minden Eskü „ima”) a jellemtelenségre, a gyűlölködésre, összeférhetetlenségre tanít.

Amikor a keresztényeknél – mint befogadó nép – az Engesztelés Napja van és szentnek számít, akkor a zsidó is bemegy a zsinagógába.

Ezt az „imát” mint legeslegelsőt, állva kell elmondani és háromszor, hogy jól bevésődjön;
„Bármely eskü, fogadalom, kötelezettség, amelyet a következő évben ( tehát 12 hónapon keresztül, előre! ) kötök, legyen érvénytelen! Az eskü ne legyen eskü, a fogadalom ne legyen fogadalom, az ígéret ne legyen ígéret! Ne legyen semmilyen eredménye, ne legyen semmilyen következménye stb. stb.” Továbbá, a Talmud arra tanít, hogy emlékezz a KOL NIDRE „imára” és az mentesít minden kötelezettséged alól, természetesen a keresztényekkel és mindenki mással szemben! Hogy mennyire számíthatsz egy zsidó becsületére és hűségére, az ebből világosan kiderül és az is, hogy a gyűlölet, a szervezett gonoszság mennyire átszövi az életüket, a mindennapjaikat! Velünk szemben!

„ Pusztíts el minden lélegző élőlényt !”
( A Talmud parancsa ! )

A mérhetetlen emberiségellenes zsidó bűnök :

Az előbbiekben áttekintettük a hurryk, a zsidócigányok elhallgatott, letagadott és teljesen átcenzúrázott múltját. Ha ezt egy történész megírta, arra a halál várt, ha egy zsidó, azt felszólítás után megmérgezték. A filozófia ebben az esetben is egyszerű, de hatékony: vagy jót, vagy semmit és így működik napjainkban is a média. Mindegyik!

Ez a múlt régebben sokak számára ismert volt, de ahogy fokozatosan és sunyin beépültek a társadalmakba és beszivárogtak az oktatásba és a felső vezetésbe, ezek az ismeretek elhalványultak, majd teljesen eltűntek. Így sikerült először átírniuk a Szentírás figyelmeztetését, majd a történelemkönyveket is.


EMLÉKEZTETŐ:

A zsidócigányokat régen hurryknak ( hourri ) hívták, vallásban: farizeusok (!)
Teljesen tisztázatlan az eredetük, saját magukról is hazudnak (!)
Tilos kutatni a múltjukat (!)
Sem nem emberek, sem nem állatok (!), lelketlenek, eltérő DNS-szerkezet, bizonyítottan (!)
A velük való keveredés tiltott volt (!), aberrált, emberszerű torzók (hibrid) (!)
Őseink kivetették magukból a velük keveredett embereket (!) ( kiűzetés a „Paradicsomból”)
Brutálisak, kegyetlenek voltak az emberekkel és az állatokkal, a természetet pusztították (!)
Átírták a történelmet, meghamisították írott múltunkat, a figyelmeztetéseket pedig elpusztították (!)
A nagy háborúkat ők gerjesztették, gátlástalanok a hatalomért (!)
A „templomnak” nevezett zsinagógájukban embereket kínoznak, ölnek és gyűlölködnek (!)
A nyelvezetük, a hangképzésük „állati eredetű”, primitív (!)
Külön, „gettósított” formában élnek, elzárkózva másoktól (!)
Gyilkosságokat, becstelenségeket ünnepelnek (!)
Beolvasztásuk a társadalmakba soha nem sikerült (!)
Aljas eszközöket alkalmaznak az emberiséggel szemben: szabadkőművesek, TRILATERÁLIS társaságok, stb., Jehova „Tanúi”, Hit Gyülekezet, Scientológia, Kabbala és egyéb fedőszervezetek...
A hurryk mindig hazudnak, mindig cáfolnak és mindig embertelenek (!) Ők az emberiség ragálya és pestise (!)
Ne engedj beültetni microchip-et se magadba, se a kutyádba (!) Visszaélnek vele és irányíthatnak (!)
Nyílt harcban rendkívül gyávák és becstelenek, csak ha túlerőben vannak, akkor „hősők” (!) – cigánymentalitás...
Előszeretettel használják fel hazugsággal, megtévesztéssel a mit sem sejtő naiv lakosságot céljaik érdekében (!)
A közösen elkövetett gazságok, aljasságok és haszonlesés az összetartó erejük, a többi csak ennek az elkendőzése és álcázása. Az ígérgetés, a szép szavak csalétek a félrevezetésünkre (!) Ezért, gondolkozz (!)

EZT A 21 MEGÁLLAPÍTÁST A SAJÁT ÉRDEKEDBEN JÓL JEGYEZD MEG!

„Ki mint vet, úgy arat. A zsidógyűlölet pedig aratás, amelyet a zsidónép végez, magvetése után...”
( Szálasi Ferenc, az utolsó törvényesen (!) megválasztott, valóban magyar miniszterelnök kijelentése )„Hic vincendum aut moriendum est”
„Itt győznünk vagy meghalnunk kell”
Az SR93H POLARIS-DELTA SMN jelmondata.

A fenti részletek a „Requiem egy tengeralattjáróért” című könyvből származnak, amely az életem és harcom.
Szerzői kiadás: Forintos Gyula
Köszönet Neményi Péternek, a www.neményi.net munkatársainak és Cser Ferencnek, aki azt képekkel és szöveggel a „Könyvtárba” illesztette és a honlapra elhelyezte.

(Egy könyv, amelyet egyetlen „nemzetinek” mondott (hazudott...) könyvkiadó sem mert kiadni....)

„Vérrel a vérért!”


Bajtársi üdvözlettel: Gyula
(„Bízz a kettőskeresztben!”)

Nemzeti Bulvár

Legfrissebb hírek

Az elmúlt 24 óra hírei

könyv rendelés

A magyarság sorsdöntő államalapításai - 4 kötet egy könyvben! - Badiny Jós FerencA magyarság sorsdöntő államalapításai - 4 kötet egy könyvben!
Könyv - Bolti ár: 9 990 Ft
Internetes ár: 7 990 Ft
20% internetes kedvezménnyel
Lélek és szögesdrót - Szolzsenyicin, magyar ecsettel - Domonkos LászlóLélek és szögesdrót - Szolzsenyicin, magyar ecsettel
Könyv - Bolti ár: 2 990 Ft
Internetes ár: 2 542 Ft
15% internetes kedvezménnyel
A halál színe vörös - Ferenc K. ZoltánA halál színe vörös
Könyv - Bolti ár: 3 200 Ft
Internetes ár: 2 720 Ft
15% internetes kedvezménnyel
A pénz istenei - F. William EngdahlA pénz istenei
Könyv - Bolti ár: 4 500 Ft
Internetes ár: 4 050 Ft
10% internetes kedvezménnyel
Horthy naptár 2019 - 4 db EGYÜTT KÜLÖNLEGES KEDVEZMÉNNYEL!!!! - Vitéz nagybányai Horthy Miklós KormányzóHorthy naptár 2019 - 4 db EGYÜTT KÜLÖNLEGES KEDVEZMÉNNYEL!!!!
Naptár - Bolti ár: 14 000 Ft
Internetes ár: 9 990 Ft
29% internetes kedvezménnyel

Magyar Menedék Könyvesház

hunhir_tudosito

Mai napra rendelt

...betevő falat:


...népszokás:

Programajánló

  A HunHír barátai

  Legolvasottabb hírek

  HunHír-Tudósító

  Képtárak

  Felhívások

  Közlemények


  Az oldalon található audió, vizuális tartalmak illetve cikkek, és egyéb szövegek a szerkesztők tulajdonát képezik. Kizárólag a szerkesztőség írásos beleegyezésével másolhatók, sokszorosíthatók és terjeszthetők.
  © 2002-2019 Rockszerda
  Kapcsolat * Impresszum * Hirdetési ajánlat