HunHír.info

2018. Földanya hava 25. nap, Szübál napja.

Gyurcsány tényleg Szamuely reinkarnációja, aki ráadásul nemcsak mérhetetlenül gonosz, buta is (videóval)

2013. június 17. 14:52
Ifj. Tompó László - Hunhír.info

'Én azért születtem, hogy jobb legyen. Azért születtem, hogy merjek bőgni akkor, amikor azt látom, hogy egy fél szelet üres kenyeret ad az anya a gyermekének, és úgy küldi el az iskolába. Merek szomorú lenni, mert látom, hogy nem fogy a csirkecomb, csak a csirkefarhát.' - mondta valósággal vitustáncot járva Gyurcsány 2013. június 16-án, Nagy Imre kivégzése apropóján fővárosunk második kerületében tartott 'évértékelő beszédé'-ben. Az embernek egyből Szamuely Tibor jut ilyenkor az eszébe. Tényleg a reinkarnációja, aki ráadásul nemcsak mérhetetlenül gonosz, buta is.

Magyar Menedék - Negyedik birodalom

A Demokratikus Koalíció elnökeként tartott 'évértékelőjé'-ről az ATV huszonhárom perces, világhálóra feltett videofelvételéből alighanem elég az alábbi három röpke bekezdést idéznünk:

'Én azért születtem, hogy jobb legyen. Azért születtem, hogy merjek bőgni akkor, amikor azt látom, hogy egy fél szelet üres kenyeret ad az anya a gyermekének, és úgy küldi el az iskolába. Merek szomorú lenni, mert látom, hogy nem fogy a csirkecomb, csak a csirkefarhát.

Ha van korszakváltás - a rohad életbe! -, akkor az Őszödön kezdődött! Mit szégyelljek!? Mit!? A szenvedélyt? Azt nem fogom szégyellni! A bátorságot, hogy szembeszálljak a hazugságok sokaságával? Azt sem fogom szégyellni. A gyöngeséget, hogy magam is részese voltam ennek? Nem szégyellem, bevallottam. Fájdalmasan, önsanyargatóan.

S jól alszik, Viktor? Jól alszik, amikor százezrek magától félnek és rohadt rendszerétől? Csak a szotyolát köpködi rohadt módon a stadionban, vagy köp a nemzetére is? Az egyházak számára nem a tisztesség, a keresztényi szeretet és megbocsátás a fontos, hanem Orbán kollégának a hátsó fele.'

Kommentárként ilyenkor ismételten eszünkbe jutnak persze Csurka István 1990. január 14-i sorai is (Minden, ami van címmel egybegyűjtött írásai első kötetéből):

'Ébresztő, magyarság! Megint félrevezetnek! Elmúlt az őszirózsás forradalom, ez már a Kun Béláék időszaka, még akkor is, ha Lenint szidják az új leninfiúk. Mi jöhet erre? Terror. Katonák. Vér és végső összeomlás.'

Helyben vagyunk bizony, a Lenin-fiúknál, élükön is Lenin „legjobb magyar tanítványá”-nál,
Szamuely (Samuel) Tibornál (1890-1919), akinek korábban rovatunkban két hiánypótló történelmi kordokumentum felidézésével ismertettük igazi mivoltát. Most Gyurcsány apropóján ismét megtesszük ezt.

Az első egy 1919-ben megjelent névtelen pályakép (A halál népbiztosa. Szamuely Tibor gyilkosságai), mely Szamuely indulásáról alig ismert tényeket közöl. Eszerint Szamuely, aki 1908 tavaszán kezdő újságíróként, mi több, „rendőri riporter”-ként kapott állást a „Szabadság” szerkesztőségében, „egyszerű nyíregyházi zsidó szülőknek a gyermeke, de ő mindenütt mint fajmagyar, mint őskatolikus szerepelt. Szörnyen szidta a zsidókat, kifejezetten antiszemita volt és gyakran járt a templomba. Ugyanaz a Szamuely, aki a diktatúra alatt halált üvöltött mindenre, ami egyházi, ugyanaz a legényke néhány évvel ezelőtt szégyellte zsidó származását és szeretettel ölelte keblére a vármegyei reakciósokat.

Azonban „mint váradi újságíró csak nagyon nehezen tudott boldogulni. Várad ugyanis mindig híres volt arról, hogy ott a legtehetségesebb emberek dolgoztak. A stréber, tolakodó Szamuelynek igen nehéz szerepe volt, amin azonban könnyen segített. Már korán reggel beült a rendőri sajtóirodába és minden jelentéktelen csirkelopást följegyzett. Kollégái még aludtak, de ő már futott a riportok után, és ha a rendőrségen kezébe került egy akta, gyorsan lejegyezte és megkérte a fogalmazót, hogy az anyagot ne adja ki más újságírónak. Néhányszor sikerült neki a trükk, kollégái lemaradtak és ily módon hízelegte be magát az agyvelő-uzsorás lapkiadóknál.” Ahol csak megjelent, hamarosan nemkívánatossá vált: „egy ízben a munkások sztrájkba léptek Nagyváradon, és a sztrájkolók megkérték az újságírókat, hogy szimpatikusan írjanak a munkáltatók és a munkások közötti harcról. A demokratikus érzelmű hírlapírók valamennyien teljesítették a munkások kérését, egyedül Szamuely Tibor volt az, aki a munkáltatók mellett foglalt állást lapjában, és piszkolódó, szemtelen hangon írt a sztrájkról. Becstelen magatartásáért a váradi szocialisták meg is akarták verni. Felkeresték a szerkesztőségben, de Szamuely elszaladt és a többi kollégáknak kellett őt megvédeni.

Aztán nemsokára „mint keresztényszocialista került fel Budapestre a »Magyar Kurir« című katolikus kőnyomatoshoz. A szerkesztő úr tudta Szamuelyről, hogy zsidó, de olcsó munkaerő volt és így vallása dacára is alkalmazta. Szamuely azonban nem vált be a Kurirnál, és átment a Magyar Távirati Irodához. Strébersége közismert volt és tudták róla, hogy mint újságíró, született antitalentum. Kis ideig működött a Népszavánál is. A legérdekesebb, hogy mindenki tisztában volt származásával, de ő következetesen adta a keresztényt, és összeköttetést tartott fenn a keresztényszocialistákkal is.”

A másik kordokumentum Tormay Cécile Bujdosó könyv e, amelynek 1919. április 23-i feljegyzése további leleplezésekkel szolgál.

'Alakja ott állt a forradalom erjedő sötétjében. Kun Béla mellett az első perctől kezdve. Együtt jöttek át az orosz határon. Trockij utasításait és aranyát hozták magukkal mind a ketten.

Emlékszem rá, a télen történt. Akkor már a Visegrádi utca nyíltan titkos fészke volt a kommunistáknak. A Vörös Újság szerkesztősége irányából két alak fordult ki az utca szegletén. Az egyik Goszthony Mária volt, aki most Csorba Mária név alatt a tanácsköztársaságban fontos állást tölt be, és féktelenül lázítja a kommunista tömegeket. Egy fiatal férfi kísérte. Nem volt púpos és mégis a púposak kifejezése ült az arcán. Egy fekete hiéna. Később tudtam meg, hogy az az ember Szamuely Tibor volt. Nagyatyja kaftánosan, batyuval vándorolt be Galíciából. Szamuely Tibor fiatalon Nagyváradra került és írói tehetség nélkül felületes félműveltséggel újságíró lett. Amit róla hallottam, olyanok mondták el, akik abban az időben személyesen ismerték.

A kávéházban rendesen egy félreeső szegletbe húzódott és külön asztalnál ült egyedül. Fekete kesztyűjét jóformán soha se vette le a kezéről, mindég fekete ruhát és fekete nyakkendőt viselt és hosszúra növesztett fényes fekete hajat a fejéhez tapasztva erősen kifésülte a homlokából. Tüdővészes beretvált arcán kék és fekete árnyékok húzódtak. A kaftános lengyel zsidók fia, angolosan öltözködő bohémkodó különc lett. De csak külseje vette fel ezt a lárvát. Lelkében tovább hordozta a zsinagógák izgatott zsúfolt forróságát. Óhitű péntek esték homályát, hét szál gyertyák lángját, megvetettek emésztő bosszúvágyát.

Keresztényekkel nem igen érintkezett. És a kétes hírű keresztény asszonyokat - mint ahogy maga mondta - csak azért kereste, mert szerette őket megalázni. Mindenről, ami magyar volt, gyűlölettel beszélt, bár jellegzetes nevét, mint sok más fajrokona, megmagyarosított álnévvel cserélte el .

A háborút megelőzőleg egy fiumei újságnál írt alárendelt kis cikkeket. Aztán a katolikus Magyar Kurír kőnyomatosnak volt a munkatársa. Mikor a háború kitört, behívták. Ügyesen többször elkerülte a bevonulást, aztán a front mögötti irodákban bujkált egy ideig. Később megadta magát az oroszoknak. Mikor a forradalom ott kitört, a nyíregyházai zsidó fiú, aki addig alárendeltjeivel sértőn és kihívóan viselkedett, feljebbvalóival pedig meghunyászkodóan, egyszerre megváltozott. Hirtelen a többiek fölé került. Már katonákat toborzott magyar foglyok között a vörös hadseregnek. Fenyegette és kényszeríttette őket. A zsidó cárok visszaadták szabadságát és a faji összetartás megdöbbentő adatául, a nyíregyházai jelentéktelen zsidó hadifogolyból hirtelen az oroszországi zsidó-szovjet hadtestparancsnoka lett. És ekkor úgy látszik, szabadjára engedte régen hordozott gyűlöletét. Kilencvenkét fogoly magyar tisztet lemészároltatott.

Múlt év novemberében jött haza. Aztán nemsokára találkozott Kun Béla szállásán Károlyival. Ettől kezdve gyakran érintkezett vele és védelme alatt kiabálta véresszájúan a kommunista gyűléseken: Halál a burzsujokra! Március 21-én este már hadügyi helyettes népbiztos volt. Most a forradalmi vésztörvényszék elnöke. Mielőtt elutazott Pestről Szolnokra, egy délután Gerbeaud cukrászdájának az ablakában ült és kávézás közben kinézett a térre. Többen hallották, mikor mondta: itt a Gizella téren fogok egy guillotine-t felállítani. Annyi burzsuj vérnek kell még folynia, hogy az automobilom kereke vérben gázoljon.

Valaki beszélte, aki Budapesten járt: Szamuelyt terrorista testőrség őrzi, gépfegyveres különvonaton utazik, és hóhért visz magával. Az újságírók körében, a forradalmi Otthon clubban, az egykori névtelen riporter hirtelenében ünnepelt nagyság lett újságíró fajrokonai egy része előtt. Bródy Sándorról mesélik, hogy pezsgőzés közben átölelte és felköszöntötte: Tibikénk, prófétánk!

Szamuely Tibor a gyűlöletnek titokzatos rítusán nevelkedett és a keleti zsidóknak egy ultraortodox szektájához tartozik, mely mindennél szigorúbb szertartásokat űz.” A Chesidem [chaszid - Ifj. T. L.] szekta, mint az ószövetségi fanatikus héberek, komor, elfogult és sötét. Irtózik a napfénytől. Hívei csakis azt vallják igaznak, ami a Tórában van és azt is csak azért, mert benne van. A szekta szigorúan, betű szerint értelmezi az ószövetséget és a 'Fogat fogért, szemet, szemért' hitvallását szó szerint akarja megvalósítani. Szamuely Tibor degenerált lelkét ezek a tanítások és szertartások formálták és dolgozták ki. Így lett ennek a kornak, melynek uralkodó elemei lappangva, megjuhászkodottan régóta jártak és sokasodtak közöttünk, legkifejezőbb típusa. A gyűlölet levegőt kapott, a típus elvetette álarcát és körülnéz a történeti idők során felgyülemlett bosszúvágy.'

Summa summarum: Lenin Szamuelyt nevezte 'legjobb magyar tanítványá'-nak, holott csak az egyikük volt, sőt nem kevés közülük - főleg, aki saját bevallása szerint miniszterelnökként négy éven keresztül reggeltől estig csak hazudott - köszöni szépen, nagyon jól van ma is. Aki ugyebár azért született, hogy merjen bőgni akkor, amikor azt látja, hogy egy fél szelet üres kenyeret ad az anya a gyermekének és szomorú, mert látja, hogy nem fogy a csirkecomb, csak a csirkefarhát! Hogy nem szakad le a csillagos égbolt!'


Nemzeti Bulvár

Legfrissebb hírek

Az elmúlt 24 óra hírei

könyv rendelés

A Mohácsi csata (1526) másképpen - Botlik Richárd - Illik PéterA Mohácsi csata (1526) másképpen
Könyv - Bolti ár: 4 200 Ft
Internetes ár: 3 570 Ft
15% internetes kedvezménnyel
Találkozás az Istenekkel - Zecharia SitchinTalálkozás az Istenekkel
Könyv - Bolti ár: 4 990 Ft
Internetes ár: 4 491 Ft
10% internetes kedvezménnyel
Hazajáró falinaptár 2018 - HazajáróHazajáró falinaptár 2018
Könyv - Bolti ár: 2 400 Ft
Internetes ár: 2 000 Ft
17% internetes kedvezménnyel
A nemzeti hadsereg - Zetényi Csukás FerencA nemzeti hadsereg
Könyv - Bolti ár: 7 990 Ft
Internetes ár: 7 191 Ft
10% internetes kedvezménnyel
A tizenharmadik törzs - Arthur KoestlerA tizenharmadik törzs
Könyv - Bolti ár: 2 990 Ft
Internetes ár: 2 542 Ft
15% internetes kedvezménnyel

Magyar Menedék Könyvesház

hunhir_tudosito

Mai napra rendelt

...betevő falat:


...népszokás:

Programajánló

  A HunHír barátai

  Legolvasottabb hírek

  HunHír-Tudósító

  Képtárak

  Felhívások

  Közlemények


  Az oldalon található audió, vizuális tartalmak illetve cikkek, és egyéb szövegek a szerkesztők tulajdonát képezik. Kizárólag a szerkesztőség írásos beleegyezésével másolhatók, sokszorosíthatók és terjeszthetők.
  © 2002-2018 Rockszerda
  Kapcsolat * Impresszum * Hirdetési ajánlat