HunHír.info

2018. Áldás hava 22. nap, Obi napja.

Irodalomtanárok, figyelem! Ezeket kellene tanítani! A legteljesebb nemzeti lista

2013. május 19. 09:51
Ifj. Tompó László - Hunhír.info

Kardinális kérdés, mit és miből tanítsanak a nemzeti műveltségünk megismertetésében és megszerettetésében oroszlánrészű irodalomtanáraink, amíg el nem készül a valódi Nemzeti Alaptanterv: válaszul klasszikusaink, nem utolsósorban az évtizedeken át betiltottak művein kívül elsősorban eleink tankönyveit és irodalomtörténeteit (még ha többnyire csak antikváriumok, könyvtárak polcain fordulnak elő) ajánljuk olvasni, s mindezt megkönnyítendő, ezúttal a leginkább nélkülözhetetlen szerzők és művek jegyzékét közöljük, ezeket kellene tanítani az irodalomórákon! - fogalmaz írásában hírportálunk főmunkatársa, ifj. Tompó László. Irodalomtörténeti értékelései azért is rendkívül fontosak, mert az egyre erősödő akadémista nyomással szemben ugyanakkor látszik a nemzeti érzelmű olvasóközönség berkeiben, hogy szükségük van az alternatív forrásokra, illetve a hivatalostól és a kötelezőtől eltérő önképzéshez való útmutatásra. A kultúrkampf természetesen dübörög, a kultúra, az oktatás és a nevelés területén is, és aki az alábbi listából választva saját maga építi fel azt a tudásanyagot, amelyet a magyar irodalom kimeríthetetlen tárháza számára kínál, akkor mondhatnak bármit a megfelelés-kényszeres iskolákban, az olvasással, az önműveléssel mindenki elérheti azt a szellemi, lelki és tudati szintet, amely még erősebbé teszi a magyar megmaradásért folytatott küzdelemben.

Magyar Menedék - Migránsokk

Noha az irodalomtanár feladata persze elsősorban nem az irodalomtörténet, belőle is többnyire csak a kortörténeti, életrajzi és könyvészeti információk átadása, hanem az olvasás, az irodalom, a benne művészi tökéllyel kifejezett gondolatok megszerettetése, mindenesetre azért nem árt, ha akár általános, akár középiskolában tanít, legalább a saját tájékozódása érdekében kezébe vesz jobb, az egyes alkotások értelmezését megkönnyítő általános lexikonokon (főleg Vályi Ferencén, Dézsi Lajosén és Pintér Jenőén) kívül néhány kézikönyvet és korrajzot, melyek minden tökéletlenségük ellenére mindmáig kiválóan használhatók, így elsősorban Pintér Jenőét (nyolc kötetes magyar irodalomtörténetét és középiskolai tankönyveit), Féja Gézáét (Régi magyarság, A felvilágosodástól a sötétedésig, Nagy vállalkozások kora), Gombos Gyuláét (Álom az országról, Szabó Dezső), Jankovich Ferencét (Iránytű a magyar irodalomban), Várkonyi Nándorét (Az újabb magyar irodalom 1880-1940), Bartha Józsefét (Az újabb magyar irodalom kis tükre 1896-1936), Juhász Gézáét (Népi írók), Bánhegyi Jóbét (Magyar nőírók), Alszeghy Zsoltét (A XIX. század magyar irodalma), Zoltvány Irénét (Erotika és irodalom), Vajthó Lászlóét (Halhatatlan magyar irodalom, Magyar idézetek könyve), Gyulai Pálét (Vörösmarty életrajza, Katona Bánk bánja), továbbá Féja Gézának a tanítandó művek helyes kiválasztásában mindmáig élenjáró kalauzát (Magyar irodalomszemlélet), amelyből ajánlásul ezúttal újra közöljük a szerinte minden magyar értelmiségi, kiváltképpen irodalomtanár számára nélkülözhetetlen (korábban az Irodalomtörténeti tabudöntögetés című, még befejezetlen sorozatunk 13. részében ismertetett) szerzők és műveik (1943-ban készített, teljesség igénye nélküli) jegyzékét:

A Névtelen jegyző, Kézai Simon, Márk barát krónikája
Julianus barát útleírása
Példáink és legendáink
Középkori verseink gyűjteménye
Magyar humanisták válogatott művei (Janus Pannonius, Taurimus Dózsa-eposzának fordítása stb.)
Magyar mondák tára
Temesvári Pelbárt művei
Bornemisza Péter művei (Tragédia magyar nyelven, Ördögi kísértések, versei, prédikációi)
Báthory István prózai zsoltárai
Méliusz Juhász Péter művei (különösen prédikációi)
Dávid Ferenc művei
Heltai Gáspár művei (meséi, Bonfini krónikájának átdolgozása)
Benczédi Székely István: Krónika e világnak jeles dolgairól
Szkhárosi Horváth Andás versei
Szegedi Kiss István versei
Korai (XV-XVI. századi) zsoltárírók énekei
Világi versek a XVI. századból
Tinódi Lantos Sebestyén versei
Históriás énekeink (XVI-XVII. század)
Széphistóriáink (mindenekelőtt Gyergyai Alberté Argyrus királyfiról)
Ilosvay Selymes Péter: Az híres-neves Tholdi Miklósnak jeles cselekedetiről és bajnokságáról való história
Hitvitázó drámáink (XVI-XVIII. század)
Komédia Balassa Menyhárt árultatásáról
Balassa/Balassi Bálint művei
Brodarics István: De conflictu Hungarorum
Szerémi György emlékirata Magyarország romlásáról
Werbőczi István Hármaskönyve
Istvánffy Miklós: Magyarország története
Latin nyelvű magyar költészet (XVI. század)
Veresmarti Mihály megtérésének históriája
Pázmány Péter művei
Alvinczi Péter munkái
Geleji Katona István munkái
Medgyesi Pál művei
Apáczai Csere János művei
Szalárdi János Siralmas Krónikája
Kemény János fejedelem önéletírása
Bethlen Miklós önéletírása
Szepsi Csombor Márton: Europica Varietas
Misztótfalusi Kis Miklós Mentsége
Katolikus és protestáns vallásos énekek (XVI-XVII. század)
Szenczi Molnár Albert művei
Thaly Kálmán: Régi magyar vitézi énekek és elegyes dalok
Vásárhelyi Daloskönyv
Mátray Kódex (régi magyar versek)
Szencsey Kódex (régi magyar versek)
Bocskor Kódex (régi magyar versek
Régi magyar versek a Sárospataki Könyvtárban
Thaly Kálmán: Adalékok a Thököly- és Rákóczi-kor irodalmához
Históriás énekek (XVII. század, pl. Farkas János éneke Vitéz Kádár Istvánról )
Kőröspataki János éneke Lupuj vajdáról
Névtelen énekszerző verse Czeglédi Istvánról
Haller János Hármas Históriája
Zrínyi Miklós művei
Gyöngyösi István művei
A XVII. század latin nyelvű magyar irodalma magyar fordításban
Árva Bethlen Kata önéletírása
Verestói György halotti beszédei
Cserei Mihály Históriája
Apor Péter emlékirata
Bod Péter: Magyar Athenás, Szent Hilárius
Faludi Ferenc művei
Magyar felvilágosodottak, jakobinusok röpiratai, társadalompolitikai munkái
Mikes Kelemen művei
II. Rákóczi Ferenc vallomásai, emlékirata
Bessenyei György művei
Gvadányi József művei
Orczy Lőrinc versei
Baróti Szabó Dávid versei
Barcsay Ábrahám versei
Batsányi János versei
Dayka Gábor versei
Földi János Magyar Grammatikája
Verseghy Ferenc művei
Énekgyűjtemények (XVII. század, pl. a „Szíveket újító bokréta”)
Gulyás József: A sárospataki kéziratos népmese-gyűjtemény
Dugonics András: Magyar példabeszédek és jeles mondások
Kármán József művei
Iskoladrámáink
Történetíróink (XVIII. század: Bél Mátyás, Pray György, Katona István stb.)
Hajnóczy József művei
Bölöni Farkas Sándor művei
Kazinczy Ferenc művei (főleg „Fogsága naplója” és levelei)
Csokonai Vitéz Mihály művei
Kisfaludy Sándor fogságában írt naplója
Kisfaludy Károly művei
Berzsenyi Dániel művei
Kölcsey Ferenc művei
Vörösmarty Mihály művei
Vitkovics Mihály művei
Fazekas Mihály művei
Régi népköltési gyűjtemények (Szirmay Antal: Népdalok és egyéb versek gyűjteménye (1812), Pálóczi Horváth Ádám Ó- és új mintegy ötödfélszáz ének, Gaal György: Märchen der Magyaren, Mailáth János: Magyarische Sagen und Märchen, Sárospataki énekeskönyv)
Katona József művei
Kecskeméthy Aurél művei
Pulszky Ferenc: Életem és korom
Szemere Bertalan művei
Széchenyi István művei
Táncsics Mihály művei
Wesselényi Miklós művei
Kossuth Lajos művei
Deák Ferenc beszédei, cikkei
Kemény Zsigmond művei
Zilahy Károly művei
Horváth Mihály művei
Reguly Antal hagyományai
Ipolyi Arnold: Magyar Mythologia
Szalay László: Magyarország története
Petőfi Sándor művei
Eötvös József művei
Arany János művei
Madách Imre művei
Kriza János művei
Bajza József művei
Tompa Mihály munkái
Erdélyi János: Népdalok és mondák, Magyar közmondások könyve, Magyar népmesék
Mátray Gábor: Magyar népdalok egyetemes gyűjteménye
Merényi László: Eredeti népmesék (1861)
Merényi László: Sajóvölgyi eredeti népmesék (1862)
Merényi László: Dunamelléki eredeti népmesék 1863)
Pap Gyula: Palóc költemények
Színi Károly: A magyar nép dalai és dallamai
A hazai népköltészet tára (és nemzetiségeink népköltészete)
Bérczy Károly novellái
Csató Pál novellái
Kuthy Lajos: Hazai rejtelmek, Egy iskolai kaland
Nagy Ignác művei
Pálffy Albert művei
Vajda Péter művei
Vas Gereben művei
Jósika Miklós: Abafi
Teleki László: A kegyenc
Czakó Zsigmond drámái
Obernyik Károly drámái, elbeszélései
Bajza Jenő munkái
Szigeti József munkái
Vahot Imre munkái
Szigligeti Ede munkái
Bartha Miklós munkái
Eötvös Károly munkái
Grünwald Béla munkái
Istóczy Győző munkái
Abafi Lajos munkái és életrajza
Toldy Ferenc munkái
Bodnár Zsigmond tanulmányai
Péterffy Jenő tanulmányai
Gyulai Pál munkái
Pauler Gyula történeti munkái
Herman Ottó munkái
Thaly Kálmán történelmi munkái
Jókai Mór munkái
Mikszáth Kálmán munkái
Arany László: A délibábok hőse
Dömötör János munkái
Komjáthy Jenő versei
Vajda János munkái
Reviczky Gyula munkái
Népköltési gyűjteményeink (kiadta őket a Kisfaludy Társaság)
Gozsdu Elek művei
Iványi Ödön művei
Justh Zsigmond művei
Török Gyula regényei, elbeszélései
Thury Zoltán művei
Tolnai Lajos művei
Baksay Sándor művei
Petelei István művei
Berczik Árpád művei
Csepreghy Ferenc művei
Tóth Ede művei
Csiky Gergely művei (főleg „Az Atlasz-család” c. regénye)
Gárdonyi Géza művei
Ambrus Zoltán művei
Ady Endre művei
Kaffka Margit művei
Juhász Gyula művei
Bányai Kornél művei
Tóth Árpád versei
Kosztolányi Dezső minden műve
Krúdy Gyula művei
Balázs Ferenc művei
Kálmány Lajos összes tanulmányai (népköltési gyűjtései)
Jakubovich Emil tanulmányai
Gombocz Zoltán válogatott tanulmányai

Nemzeti Bulvár

Legfrissebb hírek

Az elmúlt 24 óra hírei

könyv rendelés

A sorsformáló 9+1 hónap - Orosz Katalin - S. Nagy ZitaA sorsformáló 9+1 hónap
Könyv - Bolti ár: 3 360 Ft
Internetes ár: 3 024 Ft
10% internetes kedvezménnyel
Globális felmelegedés-ipar - Összeesküvés elméletek sorozatGlobális felmelegedés-ipar
Könyv - Bolti ár: 1 199 Ft
Internetes ár: 1 199 Ft
0% internetes kedvezménnyel
Nincs kegyelem DVD - Matúz GáborNincs kegyelem DVD
DVD - Bolti ár: 3 800 Ft
Internetes ár: 2 990 Ft
21% internetes kedvezménnyel
A székely hadosztály - Szent Kereszthegyi Kratochvil KárolyA székely hadosztály
Könyv - Bolti ár: 2 800 Ft
Internetes ár: 2 380 Ft
15% internetes kedvezménnyel
Hősök naptára 1917-1918
Hősök naptára 1917-1918
Könyv - Bolti ár: 7 900 Ft
Internetes ár: 6 715 Ft
15% internetes kedvezménnyel

Magyar Menedék Könyvesház

hunhir_tudosito

Mai napra rendelt

...betevő falat:


...népszokás:

Programajánló

  A HunHír barátai

  Legolvasottabb hírek

  HunHír-Tudósító

  Képtárak

  Felhívások

  Közlemények


  Az oldalon található audió, vizuális tartalmak illetve cikkek, és egyéb szövegek a szerkesztők tulajdonát képezik. Kizárólag a szerkesztőség írásos beleegyezésével másolhatók, sokszorosíthatók és terjeszthetők.
  © 2002-2018 Rockszerda
  Kapcsolat * Impresszum * Hirdetési ajánlat