HunHír.info

2019. Újkenyér hava 26. nap, Füvellő napja.

A liberális demokrácia és a Magyar Gárda

2012. szeptember 14. 14:24
Károlyfalvi József - Hunhír.info

garda2012.jpgEgyértelmű, hogy jogilag nem minden esetben tisztázott, egyébként indokolt fellépéseit a nemzetellenes erők magánakcióként, vagy fajgyűlöletként akarják értelmezni. Pedig csak kiindulópont, megoldási lehetőség és kísérlet. Magyarország abban a tekintetben páratlan, hogy az állam azok ellen lép fel, akik ha talán jogilag nem megfelelően szabályozott módon, de a közösség védelmében, érdekében akarnak cselekedni.

Menedék - Atilla

A hazánkban már lassan történelmi távlatba kerülő, 1989-90-es rendszerváltást követően, a magyar értelmiség jelentős részének szervilizmusa, hazafiatlansága miatt liberálisabb rendszer alakult ki, mint Európa, vagy a világ hosszú évtizedek óta sikeresen működő polgári demokratikus államaiban. Sajnos a magyar értelmiség meghatározó csoportjai álltak a gazdaság, a jogrendszer, a kultúra, a külpolitika tekintetében az idegen érdekek szolgálatába. Az ismert szociálpszichológus Csermely Péter szerint, mi magyarok a világ népei között az önzésben harmadikak, az empátiahiányban pedig az elsők vagyunk.

A szűkülő gazdasági lehetőségek, az egzisztenciális fenyegetettség érzése az embereket az individuális életmegoldások felé indítják. A csak személyes, individuális életcélokban gondolkodó magyar átlagembert csak az foglalkoztatja, hogy önmagát és családját legalább a magyar középosztály valamely foglalkozási és jövedelmi kategóriájában tartsa. E célból a személyes és politikai kapcsolatépítési technikák minden eszközét–ha még csak a törvényes keretek közötti lehetőségeket tekintjük is–beveti. Nagyjából, egyáltalán nem érdekli, hogy mi történik honfitársaival. És ez a gondolkodás sajnos a többség…

A Magyarországon kiépült „liberális demokrácia” immár a saját törvényei szerint működik. Anélkül, hogy történetfilozófiai mélységekbe lépnénk, néhány elfogadhatatlan aspektusát azért fontos megemlíteni:

- Annak ellenére, hogy a XX. század filozófiája /pl. Gentile/ felismerte a közösségi érdek magasabbrendűségét az egyéni érdekkel szemben, a liberális demokrácia, mondhatni biológiai alapon hangsúlyozza az egyéni érdek prioritását.

- Szinte az egész életet a pénzhatalom felől szervezi meg.

- Elfogadja a társadalom alatti, vagy a deviáns csoporttok létezését.

- A liberális demokráciát uraló globális pénzügyi és kereskedelmi tőke, valamint politikai képviselete a szabadkőműves és libertáriánus politikai eszmeiség, mozgalom ellenségének tekinti és rombolja a nemzeti államot és a nemzeti kultúrát.

- E pénzügyi-gazdasági-politikai hatalom végső soron a történelem és a politika színpadára hívja az anarchista és kommunista szélsőbaloldalt, az utóbbi időszakban pedig inkább a „másság” vagy a „multikulturalizmus” védjegyével ellátott bűnözést.

Sajnos e téren már sikerült előrehaladott eredményeket felmutatni. Hazánkban a bűnözés már önálló életét éli. A libertáriánus David Friedman anarcho-kapitalista ideológiájának hazai képviselői már jelentős eredményeket mutathatnak fel a magyar gazdaság lerombolása, idegen kézre juttatása, a deviáns kisebbségek jogvédelme, ezáltal felbátorítása terén.

A magyarországi bűnözés speciális tünete a hazai cigányság jelentős rétegeinek bűnöző szubkultúrája. Természetesen nem a cigányság egészéről van szó, számos értékes, becsületes művész, sportoló és becsületesen élő és dolgozó értelmiség vagy fizikai dolgozó van közöttük.
Ugyanakkor az 1990 utáni munkahely- és egzisztenciavesztés következtében jelentős rétegeik válasza a válságjelenségekre a már csekélyebb mértékben korábban is működő bűnözés volt.
A deviancia erősödését táplálta a jogrendszer, az oktatás folyamatos liberalizálása, a kereskedelmi médiumok züllesztő, az erkölcsöt fokozatosan relativizáló tevékenysége.

Ez természetesen nem azt jelenti, hogy kizárólag a cigányság képviselné a devianciát hazánkban. Hasonló életvitel kimutatható a magyar népesség talán 1 százaléka esetében is. Az ország bizonyos területein lényegében mindennapos jelenséggé, úrrá vált a deviáns, bűnözői szubkultúrák által kialakított társadalmi viszonylatrendszer, klíma. Ahol még nem fajult el ennyire a helyzet ott is szinte mindennaposak a tulajdon elleni bűncselekmények. Ami még ennél is problematikusabb, hogy sok helyen szinte mindennapos jelenség a közlekedési és az energetikai infrastruktúra fosztogatása, rombolása. Mindez súlyos veszélyhelyzeteket idézhet elő. Sajnos e bűnözői tevékenység meghatározó része a cigány szubkultúrához köthető. Ez nem jelenti azt, hogy nem létezhet egy, a brit szociológiai-publicisztikai terminológiával, mint „fehér szemét”minősítéssel megjelölhető réteg is. Természetesen emberekre nem jóleső érzés ilyen minősítés alkalmazása, de léteznek kriminológiai-szociológiai tények.

A kialakult válsághelyzet, különösen mint a 2002 utáni tudatos és pusztító SZDSZ politika következménye, a társadalmi önvédelem igénye hívta életre öt éve a Magyar Gárdát. Mindannyian emlékezhetünk a megalakulás, a televíziók által is közvetített pillanataira.

Emlékezhetünk az ostoba, őrjöngő ellenreakciókra, a fajgyűlöletre való ostoba hivatkozásokra pedig bizonyos fővárosi kerületek idős, zsidó vagy nem zsidó lakói számára is biztonságot jelenthetne. Emlékezhetünk a közéletből, azóta már szerencsére kiesett pártelnök asszonyra, aki nemzetközi sajtóértekezletet akart összehívni. A mai napig fennmaradt politikusok, rendőri vezetők részéről a negatív előjelű, szélsőségnek történő minősítés, a sarkító megítélés. E megnyilvánulásokról kis értékelés, elemzés alapján könnyen megállapítható, hogy a kérdéskör nemzetközi viszonylataiban, vagy a magyar történelmi hagyományokban történő tájékozatlanság tükröződik belőlük.

Ha nagyon rövid nemzetközi kitekintést teszünk, láthatjuk, hogy önkéntes nemzeti gárda jellegű formációk a világ számos országában működnek. A legismertebb természetesen az USA Nemzeti Gárdája, de létezik hasonló szervezet Kanadában is. Európában is több államban, példaként Szlovákiában is tevékenykedik Nemzeti Gárda. Ismertek a skandináv országok honi gárdái. A munkaerőhiánnyal küzdő Izraelben példaként a világ zsidói, vagy szimpatizánsok kéthetes szolgálatban segítenek a hadseregnek a Sherut szervezetben.

A hazai hagyományok is igen jelentősek. Batthyány Lajos miniszterelnök 1848 tavaszán a XXII. törvénycikkel létrehozta a Nemzetőrséget. Szervezett Nemzetőrséget 1918 őszén a Károlyi-kormány is. 1944 szeptemberében a Lakatos-kormány rendelete létrehozta a Nemzetőrséget, mely két hónap múlva a KISKA /Kisegítő Karhatalmi Alakulat/ néven működött tovább.

1956 dicsőséges Nemzetőrsége amellett, hogy szembeszállt a világ legerősebb hadseregével, legyőzte az ÁVH-t, a szabadság pár napja alatt rövid idő alatt rendet tudott teremteni az egyébként minden forradalom alatt elszabaduló bűnözéssel szemben. Ismételten, azok a politikai, vagy rendőri vezetők, akik szélsőségként minősítik a gárda jellegű szerveződéseket, valószínűleg nem rendelkeznek megfelelő ismeretekkel a magyar múlt tekintetében, vagy nincs megfelelő nemzetközi kitekintésük.

A Magyar Gárda csak egy kétségbeesett figyelemfelhívás, egy válságjelenségre történő alternatív válaszlehetőség, egy megoldási lehetőség. Más kérdés, hogy a valóságban létező roma deviáns szubkultúra, a cigánybűnözés túlhangsúlyozásával magára vonja az extrém liberálisok és a cigány faji elfogultak túlzó reakcióját, a fajgyűlölet vádját. Ebből táplálkozhatnak az elfogult ellenreakciók, melyek tudatosan mossák össze a látszólagosan fenyegetett kisebbség védelmét a deviáns és bűnözői szubkultúra apológiájával. Ennek a tisztázatlan elfogultságnak a legújabb megnyilvánulása, az un. Roma Gárda létrehozásának kísérlete.

Persze mit várhatunk hiányos műveltségű és tárgyilagosságú emberektől, mikor ír és azeri példán is láthatjuk az igazságügy nemzeti elfogultságát. Kellemesebb téma, de a nemzeti elfogultság jelzője a sztár-játékvezető az olimpia előtti ünneplése egy meg nem adott gólért…

Az, hogy idáig eljutottunk, kizárólag a liberális demokrácia deviáns kisebbségeket védő, támogató, a jogállami egyenlőséget, a törvényességet fellazító jellegéből következhet. A sok tekintetben tisztázatlanná vált jogi és politikai viszonyok teremthetnek táptalajt a hasonló reflexekre, szerveződésekre.

Természetesen a Magyar Gárda eddigi, sok tekintetben elismerést is kiváltó fellépéseit, csak mint figyelemfelhívást minősíthetjük, bizonyára ők sem szándékoznak, mint egyesület törvényes felhatalmazás nélküli lépéseket tenni.

Tehát a Magyar Gárda eddigi létezése, fellépése figyelemfelhívás, előretekintés. Természetesen egy önkéntes magyar nemzeti gárda, vagy nemzetőrség nem lehetne személyes vagy párthadsereg. Jó esetben egy ilyen milíciát nemhogy egy parlamenti kormányzati többségnek, hanem egy szinte egyöntetű többségnek kellene létrehoznia. Egy ilyen, országos hatáskörű, részben önkéntes és helyi szolgálat alapján működő, pártpolitikától független, törvényes szabályozás, szolgálati szabályzat alapján tevékenykedő, mintegy 50-80000-es szervezet rendkívül sokat segíthetne a közbiztonság erősítésében, az állami objektumok és a közlekedési-energetikai infrastruktúra biztosításában, a katasztrófa-elhárításban. Nem utolsósorban segíthetne az ifjúság hazafias és vallásos nevelésében. Erősíthetné a közösség érzését, a jogbiztonságot, a közerkölcsöt. Éppúgy, mint az USA-ban, ahol példaként a fekete nemzeti gárdista a törvényességért, a bűnözők ellen, és nem a „rasszizmus” ellen lép fel, harcol.

A becsület, a rend, a jogkövetés elvei mindenkitől kötelezően elvárhatóak. Akár az USA-ban, egy esetleges hazai hasonló szerveződés is a legszigorúbban léphetne fel mindenfajta károkozás, deviancia ellen. Természetesen elvonatkoztatva az elkövető kisebbségi, többségi helyzetétől, életkorától.

Természetesen a Magyar Gárda ebben az irányban akart előrelépést tenni. Egyértelmű, hogy jogilag nem minden esetben tisztázott, egyébként indokolt fellépéseit a nemzetellenes erők magánakcióként, vagy fajgyűlöletként akarják értelmezni. Pedig csak kiindulópont, megoldási lehetőség és kísérlet.
Magyarország abban a tekintetben páratlan, hogy az állam azok ellen lép fel, akik ha talán jogilag nem megfelelően szabályozott módon, de a közösség védelmében, érdekében akarnak cselekedni.
Itt természetesen csak érintőlegesen jegyezhető meg, az állam feladata lenne az adminisztratív eszközök mellett a deviancia által fenyegetett rétegek felemelése, segítése. Ebben a leszakadt régiókban lehetne egyszerű szakmai képzettségeket igénylő munkahelyeket teremteni a mezőgazdaság, élelmiszeripar, építőipar területein. Esetleg el lehetne gondolkodni a liberálisok által állandóan szidalmazott Horthy-rendszer egyes akcióin/ONCSA, Faksz/.

Ha a liberális demokrácia hajóján tovább a liberálisok által kijelölt irányba szeljük az idő hullámait, csak akarat kérdése és két-három évtized múltán elérhetünk a törzsi klán-háborúk dúlta Szomáliába, vagy a drogos bűnbandák hadszínterét jelentő riói külvárosokba, esetleg Észak-Mexikóba.

Nemzeti Bulvár

Legfrissebb hírek

Az elmúlt 24 óra hírei

könyv rendelés

Mit üzen a Pilis? - Szőnyi JózsefMit üzen a Pilis?
Könyv - Bolti ár: 3 600 Ft
Internetes ár: 3 240 Ft
10% internetes kedvezménnyel
A székely nemzet atlasza - Faragó ImreA székely nemzet atlasza
Könyv - Bolti ár: 2 990 Ft
Internetes ár: 2 700 Ft
10% internetes kedvezménnyel
Összeesküvések a magyarság ellen - Körösztös GyörgyÖsszeesküvések a magyarság ellen
Könyv - Bolti ár: 3 990 Ft
Internetes ár: 3 591 Ft
10% internetes kedvezménnyel
Mély titkú rovással - Friedrich KláraMély titkú rovással
Könyv - Bolti ár: 3 300 Ft
Internetes ár: 2 805 Ft
15% internetes kedvezménnyel
Nincs kegyelem DVD - Matúz GáborNincs kegyelem DVD
DVD - Bolti ár: 3 800 Ft
Internetes ár: 2 990 Ft
21% internetes kedvezménnyel

Magyar Menedék Könyvesház

hunhir_tudosito

Mai napra rendelt

...betevő falat:

Programajánló

  A HunHír barátai

  Legolvasottabb hírek

  HunHír-Tudósító

  Képtárak

  Felhívások

  Közlemények


  Az oldalon található audió, vizuális tartalmak illetve cikkek, és egyéb szövegek a szerkesztők tulajdonát képezik. Kizárólag a szerkesztőség írásos beleegyezésével másolhatók, sokszorosíthatók és terjeszthetők.
  © 2002-2019 Rockszerda
  Kapcsolat * Impresszum * Hirdetési ajánlat