HunHír.info

2019. Fergeteg hava 19. nap, Dsingiz napja.

Milyen a jó pap?

2017. szeptember 09. 09:10
Ifj. Tompó László - Hunhír.info

templom.jpgAmilyen a keresztény világ, olyan az egész világ – vallották a régiek. És mennyire igazuk volt! Vajon belegondolunk-e, hogy mindenekelőtt a papságon mennyi múlik?

Menedek - Engdahl

Sokan sajnos úgy tekintenek ma egy – katolikus – papra, mint csupán egy közönséges földi halandóra, aki nem is második Krisztus, hanem legfeljebb egy „műveltebb” keresztény hívő. Ezzel szemben lássuk röviden, mit is tanít a papról a katolikus Anyaszentegyház Tanítóhivatala!

A pap, amint XI. Pius pápa fogalmaz, második Krisztus. Szent Pál apostolt idézi:

„A nemzetek apostola a keresztény papság lényegéről, méltóságáról és hivatásáról röviden és tömören szólva azt az ércbe önthető mondatot írja le: »Úgy tekintsen minket az ember, mint Krisztus szolgáit és Isten titkainak sáfárait.« (IKor 4, 1). A pap Krisztus szolgája és eszköz az isteni Megváltó kezében, hogy folytassa Krisztus megváltó művét az idők végéig az egész emberiséget fölemelő isteni hatályosságban. Sőt a pap joggal nevezhető második Krisztusnak, mert Krisztus személyét képviseli ama küldetés alapján: »Amint engem küldött az Atya, én is küldelek titeket.« (Jn 20, 21.), s a Mester programját valósítja meg, amely az angyali ének szerint: »Dicsőség a magasságban Istennek és békesség a földön a jóakaratú embereknek.«”

(XI. Pius pápa apostoli körlevele a katolikus papságról. Budapest, 1936. Szent István Társulat-Stephaneum Nyomda és Könyvkiadó Rt.10. old.)

A pap, folytatja a pápa, „Krisztus szolgája és Isten titkainak sáfára (IKor 4, 1) az ige szolgálatában (ApCsel 6, 4). Mert az isteni Megváltó a pap elidegeníthetetlen jogává és mulaszthatatlan kötelességévé tette azt, mondván: »Elmenvén tanítsatok minden népet... tanítván őket megtartani mind, amiket parancsoltam nektek.« (Mt 28, 19-20.)”

(U. ott, 18. old.)

A pap ugyanakkor közbenjáró Isten és az emberek közt, akihez az emberek méltán fordulhatnak „a földi élet vándorútján a mennyei segítség elnyeréséért”.

(U. ott, 22-23. old.)

Végül, de nem utolsósorban megjegyzi:

„Akik manapság a papokat támadják, magát a fölséges Istent is tagadják és gyűlölködve harcolnak ellene. Ez a tény pedig a katolikus papság becsületére válik és iránta tiszteletet parancsol.”

(U. ott, 23. old.)

A papság isteni intézmény (IIMóz 28, 1: 29, 8. 9., IVMóz 8, 18. 19, Mt 4, 19: 10, 1., Mk 1, 17., Lk 6, 13. 10, 2., Jn 4, 38., 15, 15. 16., 20, 21. 22., ApCsel 6, 6., 13, 3. Jel 1, 6.). A papok Jézus személyének képviselői (Mt 10, 40., Lk 10, 16., Jn 13, 20. IKor 3, 4. 5. 9., IKor 4, 1. 2., IIKor 2, 15. 16. IIKor 5, 20.). Kötelességük az áldozatbemutatás (Ezek 44, 15. 16., Lk 2, 19. IKor 11, 24., IIKor 12, 15., Zsid 5, 1., 10, 11.), a nyájra vigyázás (Jer 3, 15., ApCsel 20, 28-34., IKor 9, 2., IIKor 1, 23., Tit 1, 5., IPét 5, 1-4.), az Ige hirdetése, tanítása (Ezek 3, 17-21., 44, 23. 24., Mal 2, 7., Mt 28, 19. 20., IKor 1, 17., ITessz 3, 2., TIT 1, 10. 1. 13. 14, 2. 1.).

Mindezek után lássuk a választ a címbeli kérdésre!

„1. A jó pap következetesen, meghatározott órában kel föl.
2. Mindennapi munkáját a tiszta szándék harmatával hinti meg.
3. Reggeléi elmélkedéséhez hűségesen ragaszkodik.
4. A szentmisére, akárcsak az előkelő vendéggel való találkozásra, fölkészül (kifogástalan külső és lelki behangolás).
5. Az oltár áldozatát a hit elevenségével s a szeretet melegével, az első szentmise hangulatában igyekszik végezni.
6. A hálaadást nyugodtan és áhítattal végzi.
7. A papi zsolozsmát „digne, attente ac devote” mondja el.
8. Naponkint legalább egy órát fordít egyházi tanulmányokra, szemmel tartva azt, amire legjobban szüksége van.
9. Az erkölcstan időszaki ismétlésére gondot fordít.
10. Az evésben és ivásban mértéket tart.
11. A szentségi Úr Jézushoz gyakran ellátogat.
12. Nem múlik el nap számára lelki olvasmány nélkül.
13. A rózsafüzért, ha teheti, családi keretben vagy a templomban imádkozza.
14. Van néhány józanul megválasztott magánájtatossága.
15. A részletes lelkiismeret-vizsgálást (examen particulare) nagyra értékeli s változó életkörülményeihez úgy alkalmazza, hogy a lelki életben haladjon.
16. Minden nyolcadnap (legalább) gyónik s épületes pap vezetésére bízza magát.
17. Sohasem tér éjjel nyugovóra anélkül, hogy jó kereskedő módjára számadásait rendbe ne hozta volna.
18. Papi hivatása gyakorlásában a jó szándék és az Úr házáért való buzgóság vezeti.
19. A gondjaira bízott nyáj felé, az Úr Jézus szellemében, lelki szeretetet mutat.
20. Különös figyelemmel van a szegényekre és elhagyottakra, úgy, amint tette az Isteni Mester is.
21. A beteglátogatást tapintattal és okosan végzi.
22. A gyermekek vallásos nevelését szívén viseli.
23. Az A. C. biztosan számíthat reá; a mezei és ipari munkásság szükségleteit ismeri s rajtuk készségesen segít.
24. A gyóntatószékben az Isteni Orvos, Tanító és Atya szellemében szem elútt tartja a papi méltóság és okosság követelményeit.
25. Hogy e kényes hivatását jól tölthesse be, az elején fölindítja a jó szándékot (türelem!) és Istentől megvilágosítást kér, a végén pedig tanúsított magaviseletét fölülvizsgálja.
26. Féltő gonddal ügyel az Isten házának tisztaságára (seprés, szellőztetés, portalanítás!).
27. Az év főbb ünnepeit méltó fénnyel üli meg; s híveit azok jelentőségéről fölvilágosítja.
28. A szertartások előírásait pontosan követi.
29. A templomban vigyáz a csendre, s hogy híveinek jó példával járjon elő, kellő módon a sekrestyében is gyakorolja azt.
30. Följebbvalói ellen nem zúgolódik; paptársait nem szólja meg; híveivel szemben tartózkodó modorú. A papi becsületen nem enged csorbát ejteni.
31. A nőkkel nem bizalmaskodik. Viselkedése velük szemben a szemérem, tartózkodó és természetfölötti udvariasság jegyében áll.
32. A gyakori gyónókkal szaporán végez s sohasem engedi meg, hogy a gyóntatószékben másról, mint lelkiismereti kérdésekről szó essék.
33. Lelki tisztaságban az angyalok segítségét igyekszik biztosítani. Az élet nyomorúságai és számos veszedelme közepett maga mellett érzi őrangyalát.
34. Havonkint lelki magába szállást végez, hogy elvonulva átgondolja jó föltételeit, kivált azok gyakorlati vonatkozásaiban.
35. Hasonlóképp, de röviden, nyolc naponkint (a gyónás alkalmával) megnézi, nem vernek-e gyökeret rossz szokásai.
36. Évi lelkigyakorlatait sohasem hagyja el.
37. Isten szolgálatában gyermeki szeretet és öröm jellemzi, mert az Úr Jézus bizalmas barátjának tudja és érzi magát.
38. Életében és halálában az Isteni Főpap küldetésében jár el, magasztos hivatását az Ő túláradó irgalma ajándékának tekinti.
39. Jézus Szívének tisztelője és az Ő tiszteletének lelkes terjesztője.
40. Papi életének meredek ösvényein a Szeplőtelen Szűz pártfogásába fogódzik, s az Ő kívánságainak megvalósításán fáradozva halad mindvégig.

(A. Méndez Medina írása. Papi Lelkiség. Összeállította: Hunya Dániel S. J. teológiai tanár, a Szegedi Egyházmegyei Papnevelő Intézet lelki igazgatója. Kiadásért felel Magyar Károly lelkész. 1947/48. 18. szám, 46-48. old.)

Íme tehát a tükör, amit a papnak szeme előtt kell tartania, hogy az Úrnak valóban jó sáfára legyen, második Krisztus, akihez az emberek valóban méltán fordulhatnak „a földi élet vándorútján a mennyei segítség elnyeréséért”.









Nemzeti Bulvár

Legfrissebb hírek

Az elmúlt 24 óra hírei

könyv rendelés

Baráthosi összes turáni könyve I-II. - Baráthosi Balogh BenedekBaráthosi összes turáni könyve I-II.
Könyv - Bolti ár: 16 990 Ft
Internetes ár: 12 990 Ft
24% internetes kedvezménnyel
Határzár - Dobai GáborHatárzár
Könyv - Bolti ár: 2 200 Ft
Internetes ár: 1 870 Ft
15% internetes kedvezménnyel
A 3. Birodalom mágiája és okkult titkai - Hihetetlen magazin KÜLÖNSZÁM - Hihetetlen MagazinA 3. Birodalom mágiája és okkult titkai - Hihetetlen magazin KÜLÖNSZÁM
Könyv - Bolti ár: 1 499 Ft
Internetes ár: 1 499 Ft
0% internetes kedvezménnyel
A Hold rejtélyes hatása - Louis ProudA Hold rejtélyes hatása
Könyv - Bolti ár: 5 990 Ft
Internetes ár: 4 990 Ft
17% internetes kedvezménnyel
Így főznek a katonák - Őszy Tóth GábrielÍgy főznek a katonák
Könyv - Bolti ár: 8 500 Ft
Internetes ár: 7 225 Ft
15% internetes kedvezménnyel

Magyar Menedék Könyvesház

hunhir_tudosito

Mai napra rendelt

...betevő falat:


...népszokás:

Programajánló

  A HunHír barátai

  Legolvasottabb hírek

  HunHír-Tudósító

  Képtárak

  Felhívások

  Közlemények


  Az oldalon található audió, vizuális tartalmak illetve cikkek, és egyéb szövegek a szerkesztők tulajdonát képezik. Kizárólag a szerkesztőség írásos beleegyezésével másolhatók, sokszorosíthatók és terjeszthetők.
  © 2002-2019 Rockszerda
  Kapcsolat * Impresszum * Hirdetési ajánlat