HunHír.info

2018. Álom hava 09. nap, Bojta napja.

Gudfrédi a Berlin–Tel Aviv-tengely figurája

2014. december 19. 15:31
Hunhír.info

...Good­friend úr Iz­ra­el­ben kezd­te dip­lo­má­ci­ai kar­ri­er­jét, sőt kom­mu­ni­ká­ció sza­kon mes­ter­fo­ko­za­tot sze­r­zett a je­ru­zsá­le­mi hé­ber egye­te­men. Ke­let-Eu­ró­pa va­ló­já­ban Ber­lin­től Tel-Avi­vig tart, leg­alább­is lé­te­zik egy meg­ha­tá­ro­zó kul­tu­rá­lis ten­gely, mely túl­nyú­lik a gö­rög par­to­kon.

Ezen a ten­ge­lyen Good­friend úr ma­ga­biz­tos moz­gá­sa, kul­tu­rá­lis és nyel­vi is­me­re­tei tény­leg azt a lát­sza­tot kel­tik, mint­ha ti­pi­kus ke­let-eu­ró­pai fi­gu­ra, amo­lyan Gut­freund jár­kál­na sza­lon­ból ki, tün­­te­tés­be be.
Ez te­szi al­kal­mas­sá a nyolc nyel­ven meg­szó­lal­ni ké­pes kép­zett dip­lo­ma­tát, hogy el­len­zé­ket szer­vez­zen Ma­­gyar­or­szá­gon. Good­friend úr in­tel­li­gens em­ber, pon­to­san ér­zi fel­ada­ta, az Or­bán-kor­mány gyen­gí­té­sé­nek és va­la­mi­fé­le el­len­zék meg­szer­ve­zé­sé­nek ne­héz­sé­ge­it. Mi­köz­ben fá­radt, ki­üre­se­dett ér­tel­mi­sé­gi­ek kö­ré­ben töl­ti es­té­it, akik­ről pon­to­san tud­ja, hogy in­tel­lek­tu­suk, be­csü­le­tük, em­be­ri tar­tá­suk, el­ve­ik egy fa­bat­kát sem ér­nek, az ame­ri­kai kö­vet­ség ügy­vi­vő­je re­mény­ked­ve né­zi bá­jos fe­le­sé­gét.

Hát­ha egy­szer vé­ge lesz, és nem kell töb­bet a rossz an­gol­ság­gal katy­va­szol­ó má­mi­kat és tá­ti­kat hall­gat­ni. Hát­ha egy­szer meg­szűn­nek a kér­dé­sek, me­lyek­kel túl­moz­gá­sos, és ki­csit bü­dös fi­a­ta­lok bom­báz­zák. Rosszabb ez az egész, mint egy csa­lá­di ta­lál­ko­zó.

De egy da­ra­big még biz­to­san nem lesz vé­ge.

Az ame­ri­kai ügy­vi­vő fel­mér­te az el­len­zé­ket, a ci­vi­le­ket, az Or­bán el­len fel­so­ra­koz­tat­ha­tó se­re­get és meg­ál­la­pí­tot­ta, hogy nin­cse­nek győ­zel­mi esé­lyek. Sőt se­reg sincs.

L.S. -Facebook

Nemzeti Bulvár

Legfrissebb hírek

Az elmúlt 24 óra hírei

könyv rendelés

Újabb magyar ősmesék - Bíró LajosÚjabb magyar ősmesék
Könyv - Bolti ár: 4 990 Ft
Internetes ár: 3 800 Ft
24% internetes kedvezménnyel
Atilla Kódex
Atilla Kódex
Könyv - Bolti ár: 9 980 Ft
Internetes ár: 8 990 Ft
10% internetes kedvezménnyel
A nemzeti hadsereg - Zetényi Csukás FerencA nemzeti hadsereg
Könyv - Bolti ár: 7 990 Ft
Internetes ár: 7 191 Ft
10% internetes kedvezménnyel
Kozmikus hologram és a Kozmosz intelligenciája együtt kedvezőbben - László ErvinKozmikus hologram és a Kozmosz intelligenciája együtt kedvezőbben
Könyv - Bolti ár: 9 000 Ft
Internetes ár: 6 990 Ft
22% internetes kedvezménnyel
Trianon naptár 2018
Trianon naptár 2018
Naptár - Bolti ár: 3 990 Ft
Internetes ár: 1 920 Ft
52% internetes kedvezménnyel

Magyar Menedék Könyvesház

hunhir_tudosito

Mai napra rendelt

...betevő falat:


...népszokás:

Programajánló

  A HunHír barátai

  Legolvasottabb hírek

  HunHír-Tudósító

  Képtárak

  Felhívások

  Közlemények


  Az oldalon található audió, vizuális tartalmak illetve cikkek, és egyéb szövegek a szerkesztők tulajdonát képezik. Kizárólag a szerkesztőség írásos beleegyezésével másolhatók, sokszorosíthatók és terjeszthetők.
  © 2002-2018 Rockszerda
  Kapcsolat * Impresszum * Hirdetési ajánlat